یک ساختمان یک طبقه مسکونی قدیمی به مساحت 150

12500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920006183093
شماره آگهی:
140191460000540375
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت دوم (اموال غیر منقول)

 نظر به اینکه در پرونده اجرائی به کلاسه 0001193/ج مدنی به موجب اجرائیه به شماره 140191420000153966-1401/2/28 اصداری از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین محکوم علیهم فاطمه و علیرضا و اشرف و معصومه و محمد متین . امیرعباس و سمیه همگی رحیمی محکوم گردیده اند به پرداخت 450 عدد سکه تمام بهار آزادی از اموال متوفی (مرحوم حسین رحیمی) بابت مهریه در حق محکوم له خانم پروانه غلام نژاد ونیزپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت.لذا در راستای استیفای محکوم به سهم الارث متوفی (حسین رحیمی) از ملک مورث ایشان (مرحوم عباس رحیمی) به شرح زیر توقیف و کارشناسی گردیده: ملک به پلاک ثبتی 573-12 واقع در ورامین منطقه خیرآباد خ اصلی تهران به ورامین نرسیده به شهرک مدرس خ نینوا ک مسجد عاشورا گلستان 1 پلاک 16 به مساحت 150 متر مربع که ساختمان موجود در ملک به صورت یک ساختمان یک طبقه مسکونی قدیمی فاقد پایان کار با قدمت سال 1354 میباشد که از ضلع شمال 1/70 متر و از ضلع شرق به عمق 1/5 متر جهت معابر 8 و 6 متری دارای اصلاحی میباشد درضمن 310031000 ریال به شهرداری بدهی دارد. عرصه ملک به صورت دوبر و سازه ساختمان با اسکلت آجری و سقف طاق ضربی و نمای سیمان با مساحت کل اعیان حدود 120 متر مربع که نازک کاری داخلی آن بازسازی شده میباشد . قسمت مسکونی در دو قسمت میباشد که حیاط مرکزی آن را از هم جدا نموده است و معماری داخلی آشپزخانه و هال و پذیرایی اتاق خواب با پوشش دیوار یک متر سنگ اندود گچ و کف با پوشش موزاییک میباشد و نیز ملک دارای امتیاز برق و آب و گاز میباشد . ضمنا ورثه مرحوم آقای عباس رحیمی عبارتند از فاطمه رحیمی همسر متوفی و اشرف و سمیه و معصومه همگی رحیمی به عنوان دختران متوفی و آقای علیرضا و حسین رحیمی به عنوان پسران متوفی میباشند . که ارزش روز کل شش دانگ ملک مذکور به مشخصات صدرالاشاره مبلغ 12/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و تعیین قیمت شده واز اعتراض محکوم علیه نیز مصون مانده است و مقرر گردید، ملک موصوف برای روزدوشنبه 1401/10/26 از ساعت 11 الی 12:00ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد. مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده، مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید. درصورتی که درمهلت مقرر، خریدار، وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید، سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده، نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت، تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه، مورد مزایده، به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند، ظرف پنج روز قبل از مزایده، با اطلاع این اجرا، از ملک مورد مزایده بازدید نمایند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26