یک ساختمان مسکونی

11000000

توضیحات

9709988130200020

140028460000087493
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده نوبت دوم ( توقیفی)

مورد مزایده : ساختمان مسکونی 3/5 طبقه واقع در روستای دهپیاز

در پرونده کلاسه 9900348  اجرایی طی رأی صادره از شعبه 2 محاکم حقوقی دادگستری شهرستان بهار –شعبه 5 اجرای احکام مدنی

محکوم له : جواد حسينيان قطبه فرزند مظفر

محکوم علیه: ناصر همتی فرزند هاشم با وکالت آقای مجید نواری و خانم شیرین غلامی 

محکوم به : فعلا مبلغ 1/966/820/813 ریال در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون

مالک : ناصرهمتی

آدرس مورد مزایده : همدان – روستای دهپیاز – خیابان امام حسین ع – خیابان کربلا

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یک ساختمان مسکونی 3/5 طبقه آجری پلاک ثبتی 150/584 بخش 4 همدان نموده است

مورد مزایده : یک ساختمان مسکونی 3/5 طبقه آجری پلاک ثبتی 150/584 بخش 4 همدان و حدود اربعه مندرج در سند ثبتی دارای عرصه  293/5 متر مربع  نیمه اسکلت با سقف طاق ضربی و نمای سنگ گرانیت و نیز یک ساختمان انباری یک طبقه آجری باقدمت حدود 15 سال ، کل زیر بنا حدود 477 متر مربع و امتیازات آب و برق و گاز میباشد  در تاریخ کارشناسی 20-6-1400  ارزش ششدانگ عرصه واعیان واحد مذکور با احتساب قدرالسهم از عرصه وسایر مشاعات بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی وحقوقی بمبلغ 11.000.000.000  ریال ارزیابی شده است.در رهن میباشد.

لذا این اجراء بتاریخ 16-9-1400  ساعت 8 تا 8.30  صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه حساب سپرده موقت دادگستری همدان یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند تا اجازه شرکت در مزایده را داشته باشند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل

یک نسخه در تابلو اعلانات نصب گردید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 16-9-1400  ساعت 8 تا 8.30  صبح