یک ساختمان مسکونی

24000000000

توضیحات

9909980705400277

140012460000190558
شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي بسمه تعالي

به موجب پرونده اجرائی کلاسه0000376  دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز محکوم علیه محسن خانی فرزند حاتم  محکوم به پرداخت مبلغ1/491/580/502  ریال بابت خواسته و هزینه اجرائی در حق محکوم له صدیقه بلاغی اینالو فرزند محمد قلی  که در این راستا مال  معرفی شده که مشخصات آن به شرح ذیل میباشد به منظور فروش ملک مذکور و استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی مربوطه در روزسه  شنبه مورخ 1400/09/16  از ساعت  8 تا 9 صبح در محل شعبه 4  اجرای احکام حقوقی شیراز مزایده برگزار خواهد شد  مزایده بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از قیمت پایه 24/000/000/000 ریال شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد  و 10 درصد قیمت را  در زمان شروع مزایده توسط قبض پرداختی صندوق سپرده دادگستری پرداخت و تحویل اجرای احکام  و مابقی بهای ملک را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای ملک از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا شایان ذکر است متقاضیان خرید میتواند در مدت پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به این واحد اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنها از ملک موصوف فراهم گردد. ثبت نام ثنا و کارت ملی همراه با قبض پرداختی 10 درصد قیمت کارشناسی در زمان شروع مزایده الزامی میباشد. آگهی مزایده نوبت اول میباشد.

مشخصات مورد مزایده:

37/ صدم دانگ از یک دانگ از ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 3489فرعی از 2079 اصلی  بخش 4 شیراز به آدرس بلوار مدرس خیابان شهید دوران – خیابان کشوری – کوچه8 کوچه8/5 با کد پستی 7157934188 ساختمان مورد نظر درب از حیاط و در یک طبقه با داسکلت بنائی حدود 180متر زیربنا

دادورز اجراي احكام شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز – سيدمحمدعلي ميري

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزسه  شنبه مورخ 1400/09/16  از ساعت  8 تا 9 صبح