یک ساختمان مسکونی 5طبقه 

63000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982988500293
شماره آگهی:
140168460000543855
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بهارستان بشماره 0001924 مورخ 14/8/1401 محکوم علیه علی زاهد فرزند احمد محكوم است به ‌پــرداخت 50عدد سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له سمیه السادات تقوی آتشگاه ونيز پرداخت 5% بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 2353 فرعی از 92 اصلی واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران- تهرانپارس محله گلشن (خاک سفید) خیابان شهید ناهیدی( جشنواره) خیابان شهید زهدی خ شهید کرمی (زمرد) کوچه شهید ایمانی بن بست جواهر پلاک 1 و با کیفیت هنگام حضور در محل صرفا امکان بازدید از داخل اپارتمان طبقه 3 که در تصرف مادر خوانده می باشند مقدور گردید و ایشان با عکس برداری از داخل آپارتمان موافقت نکرد مشاهدات انجام گرفته در واحد طبقه 3 و اظهارت خوانده و برادرش درج گردیده است .یک ساختمان مسکونی 5طبقه شامل طبقه همکف با کاربری پارکینگ و طبقات 1و2و3و4با کاربری مسکونی از نوع طلق احداثی در عرصه دارای سند شش دانگ عرصه و عیان با شماره چاپی 556995که در کوچه بن بست جواهر به عرض 7متر واقع گردیده است .نمای ساختمان سنگ و اسکلت آن از نوع فلزی با سقف و طاق ضربی می باشد . کف واحدها از جنس موزائیک و پنجرها فلزی بوده و دیوار ها با گچ و رنگ پوشیده شده اند سرمایش واحدها کولر آبی و گرمایش آنها بخاری گازی می باشد .آب گرم توسط آبگرمکن گازی تامین میگردد .ساختمان دارای 3انشعاب اختصاصی و یک انشعاب عمومی همچنین انشعابات آب و گاز عمومی می باشد . محوه طبقه همکف با کاربری پارکینگ توسط دیوار و نصب درب به صورت یک واحد مسکونی تغییر کاربری یافته است طبقه اول دارای اتاق خواب آشپزخانه و حمام و توالت یکپارچه بوده و دارای بالکن می باشد طبقه دوم به شرح طبقه اول با این تفاوت که دارای یک اتاق خواب می باشد .طبقه سوم به شرح طبقه اول با این تفاوت که دارای بالکن نیست و توالت و حمام ان به صورت جداگانه احداث گردیده است طبقه چهارم به صورت نیم طبقه در شمال ملک احداث گردیده و دارای یک اتاق خواب آشپزخانه و سرویس توالت و حمام یکپارچه می باشد . طبقه چهارم به صورت نیم طبقه در شمال ملک احدث گردیده ودارای یک اتاق خواب آشپزخانه سرویس توالت و حمام یکپارچه می باشد .پارکینگ مسقف به مساحت حدود 15متر مربع احداث گردیده است . مساحت واحدهای مسکونی در طبقات بدین شرح می باشد . طبقه همکف 60متر مربع طبقات 1و2و3 هر کدام در حدود 82 متر مربع و طبقه 4 در حدود 45 متر مربع همراه تراس به مساحت حدود 35متر مربع مساحت عرصه ساختمان در نامه اداره ثبت به میزان 157.50 متر مربع درج گردیده است .در حال حاضر طبق بازدید مساحت عرصه حدود 136متر مربع می باشد ساختمان فاقد پایان کار است ممکن است به شهرداری بدهی داشته باشد .سهم ارث خوانده علی زاهد 2سهم از 7سهم 6دانگ عرصه و عیان به استثنای ثمنیه عرصه و اعیان می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ عرصه واعیان به مبلغ 63.000.000.000ریال معادل شش میلیارد و سیصد میلیون تومان .ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک متعلق به مرحوم احد زاهدی بوده و و 50 سال ساخت می باشد سه واحد در اختیار مستاجر و یک واحد در اختیار همسر مرحوم می باشد . ملک مسکونی می باشد . همکاری لازم انجام نشد و گفتند قاضی حق ندارد شمارا جهت انجام این کار بفرستن برو هر کجا می خواهی گزارش کن و مقاومت در برابر حکم قضایی نمودند لذا مقرر گردید میزان 0.9261(نه هزارودویست وشصت ویک ده هزارم )دانگ از شش دانگ از سهم الارث محکوم علیه علی زاهد 2سهم از 7سهم 6دانگ عرصه و عیان به استثنای ثمنیه عرصه و اعیان به مبلغ 8.508.335.000ريال در روز دوشنبه مورخ 26/10/1401 ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

سعید برخورداری

مدیرشعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

26/10/1401