یک ساختمان مسکونی سیدخندان

35500000000

توضیحات

9609982160800295

140068460000517013
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده فروش ملک  ( اموال غیر منقول )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000982/2 ج و برابر دادنامه شماره  9809972160800841  و اجرائیه شماره 140068420000287642 صادره از شعبه 43  داد گاه عمومی حقوقی تهران  خواهان / له خانم بنفشه جاسب با وکالت  خانم مهدیه  حاجی  محمدی  اوشانی  بطرفیت محکوم علیهم / خواندگان  1- بهرام 2- محمد 3- بهاره 4- بهمن 5- احمد 6- زهرا  8- زهره 9- زیبا  شهرت همگی جاسب  مبنی بر دستور فروش  اموال موروثی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول قطعه اول تفکیکی به پلاک ثبتی 47/5259 مفروز و مجزی شده از 901 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به مساحت 132/15 متر مربع بانضمام پارکینگ از طریق مزایده برابر نظریه کارشناس دادگستری و تقسیم وجوهات حاصله بین وراث به نسبت سهام آنان و الزام خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی در حق محکوم له وپرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت به نشانی تهران  سيدخندان- خ دبستان- ك حيامنش- پلاك 41- واحد 1- طبقه اول  که به احد از کارشناسان محترم  دادگستری ارجاع و بشرح ذیل ارزیابی و توصیف  اجمالی گردید

ادرس ملک  تهران- سيدخندان- خ دبستان- ك حيامنش- پلاك 41- واحد 1- طبقه اول، بازديد بعمل آورده كه نتيجه را طبق 3 برگ عكس هاي پيوست و شرح ذيل به استحضار مي رساند:

مشخصات ملك: مشخصات آپارتمان مشاعي مورد كارشناسي به استناد تصوير سند مالكيت دفترچه اي عبارت است از شش دانگ يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 132/15 مترمربع به انضمام پاركينگ رديف يك به مساحت 10/80 مترمربع به شماره 5259 فرعي از 47 اصلي مفروز و مجزي شده از 901 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران و بقدرالسهم از مشاعات به شرح سند 34229 دفتر 145 تهران طبق قانون تملك آپارتمان ها واقع در بخش 11 تهران كه تحت شماره 146733 صفحه 573 دفتر 415 به ثبت رسيده است.

مشاهدات: آپارتمان مشاعي مورد كارشناسي در طبقه اول روي همكف يك ساختمان مسكوني نيمه اسكلت فلزي 5 طبقه ي فاقد آسانسور مشتمل بر يك طبقه همكف يا پيلوت به عنوان مشاعات، موتورخانه، انباري ها و پاركينگ و 4 طبقه مسكوني تك واحدي روي همكف مي باشد كه اخيراً در قسمت مشاعات آن تعمير و بازسازي هايي صورت گرفته و داراي نماي آجري بندكشي، پنجره هاي پي وي سي راه پله طبقات، كف پله ها و پاگردهاي سراميكي است. ساختمان در موقعيت شمالي گذر قرار دارد و داراي قدمت حدود 45 ساله بوده كه در حال حاضر حدود شمالي و جنوبي هر يك 10 متر و حدود شرقي و غربي آن هر يك 28 متر است و مساحت فعلي عرصه آن 280 مترمربع مي باشد.

ساختمان داراي درب پاركينگي آهني يك لنگه جك و ريموت كنترل دار بوده كه درب ورودي آدم رو نيز داخل آن تعبيه شده است و داراي درب بازكن تصويري، نماي ديوارهاي كوچه و حياط آجرنماي سه سانتي، كف حياط و همكف موزائيك و ديوارهاي طبقه همكف اندود سيماني، ديوارهاي راه پله قرنيز سنگ و اندود گچ و رنگ و در بعضي نقاط، آجر بندكشي و رنگ شده بوده و نرده راه پله طبقات آهني مي باشد. طبق تصوير نقشه صورتمجلس تفكيكي نشان داده شده، پاركينگ هاي ساختمان بصورت دو تايي پشت سر هم هستند و از يكديگر حق عبور دارند و به تعبيري همه 4 پاركينگ به نحوي مزاحم هستند، در حال حاضر با تغييرات صورت گرفته و احداث انباري ها در غرب طبقه همكف، فقط 2 پاركينگ مسقف موجود بوده و دو عدد از اتومبيل ها بايد داخل حياط پارك كنند.

آپارتمان مشاعي مورد كارشناسي تخليه بوده و فقط يك دست مبلمان راحتي، چندين صندلي مبل، يك ميز تلويزيون و خرده ريزهاي ديگري داخل آن وجود دارد كه داراي بالكن جنوبي و دسترسي به حياط خلوت شمالي 24 مترمربعي است و بصورت سه خوابه با آشپزخانه باز و كابينت ام دي اف با درب هاي چوبي، يك سرويس بهداشتي دوش حمام، توالت فرنگي و روشويي و يك سرويس بهداشتي ديگر شامل توالت ايراني و روشويي كه با يكديگر در ارتباط هستند. رويت مي گردد.

همچنين داراي درب بازكن تصويري، پنجره هاي آهني با شيشه يك جداره، كف و ديوار سرويس ها و آشپزخانه سراميك و كاشي، كف دو اتاق خواب ها موكت و كف بقيه فضاها سراميك، سقف و بقيه ديوارها نيز اندود گچ و رنگ، سرمايش كولرآبي، گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتورهاي آهني قديمي، آب و گاز اشتراكي و برق اختصاصي مي باشد.

نظر كارشناسي

با توجه به مراتب فوق الذكر، در نظر گرفتن شرايط مكاني، زماني، حدود اربعه و مساحت عرصه، وقوع طبقه، تعداد واحدها، وضعيت پاركينگ، قدمت بنا، كميت و كيفيت آپارتمان مشاعي مورد كارشناسي و كل ساختمان و ساير عوامل موثر در قضيه، به نظر اينجانب ارزش پايه مزايده شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان مورد كارشناسي، مبلغ  35/500/000/000 ريال معادل سه ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون تومان  برای پایه کارشناسی  برآورد و اعلام نظر میگردد.

 

بنابراین مقرر گردید ششدانگ  پلاک ثبتی 47/5259 مفروز و مجزی شده از 901 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران  وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده مورخ 1400/11/18 ساعت 8/30  در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع صدر به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی صدر صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/18 ساعت 8/30