یک ساختمان تجاری _مسکونی

19890000000

توضیحات

140068920000204927

140068460000515684
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب رای داوری صادره از شعبه 85 دادگاه حقوقی تهران مطروحه در اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدرس به کلاسه شماره 0000272/ج له مرتضی خسروی با وکالت آقای هادی حسینی علیه محمد حسین زینلی ندوشن به محکومیت پرداخت مبلغ 11/386/876/800 ریال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 569/343/840ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد جهت اخذ محکوم به پلاک ثبتیی از محکوم علیه به شماره 4476/219215 به نشانی خیابان اول نیروی هوایی روبروی کوی 1/34 نبش کوی سلطانی پلاکهای 276 و 278 و 280 اخذ و توقیف شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل توصیف اجمالی گردید ضمنا ملک به اندازه طلب فروخته خواهد شد.

گزارش بازدید هیت سه نفره کارشناسان: مورد بازدید ساختمان تجاری ، مسکونی بازسازی شده با قدمت بالای 40سال در دو طبقه به انضمام زیرزمین در بخشی از ان میباشد.طبقه  همکف شامل راه پله و دوباب مغازه و یک انبار تجاری و طبقه اول یک واحد مسکونی میباشد مغازه اول نبش سلطانی(تعمیر گاه برادران)باابعاد داخلی حدودا”به طول 7/40متر و عرض 4/10متر و ارتفاع 3/50 متر پوشش کفو دیوار سرامیک سقف کاذب شبکه ایدرب ها کرکره برقی رول اپ الو مینیومی سفیدرنگ و شیشه سکوریت انبار تجاریدر طبقه زیر زمین تعمیر گاه به ابعاد داخلی حدودا”2/60 متر در 3/80 متر با سقف قوسی شکل که ارتفاع زیر سقف 1/80 متر و ارتفاع در کناره ها 2/20متر دارای سرویس بهداشتی ایرانی و یک دستگاه بالابر جهت تردد از تعمیرگاه به انبار پوشش کف و دیوار از سرامیک مغازه دوم (دخانیات فلاحی )به ابعاد داخلی حدودا”2/85متر در 4/20 متر و ارتفاع 3/55 متر دارای بالکن به ابعاد حدودا” 1/35متر در 2/85 متر و به ارتفاع حدودا”1/35  متر درب ها کرکره برقیرول اپ الومینیومی سفید رنگ و شیشه سکوریت پوشش کف و دیوار سرامیک با سیستم سرمایش و  گرمایش اسپیلت میباشد. یک باب مغازه جنب درب ورودی واحد مسکونی با کاربری انبار تجاری (زیر راه پله طبقه  همکف به طبقه اول مسکونی خدمات فنی محمد)بادرب کرکره برقی رول اپ الومینیومی سفیدرنگ وپوشش کف سرامیک مشاهده  گردید طبقه اول یک واحد مسکونی شامل سالن اشپزخانه با کابینت دو اتاق خواب سرویس بهداشتی ایرانی حمام با سرویس بهداشتی فرنگی پوشش کف سرامیک پوشش دیوار رنگ امیزی (پوشش دیوار اشپزخانه و سرویس و حمام از کاشی )و یک اتاق کوچک در پشت بام به ابعاد داخلی حدودا” 2/80 متر در 2/60 متر با پوشش کف سیمانی و کفپوش و پوشش دیوار رنگ انباری کوچک در پاگرد راه پله پنجره ها از یو پی وی سی با شیشه دوجداره سیستم سرمایش کولر ابی و سیستم گرمایش پکیج و و رادیاتور نما سیمانی میباشد واحدهای تجاری و مسکونی دارای انشعاب اب و برق و گاز مجزا میباشند.مطابق تصویر پایانکار به شماره 132088351مورخ97/11/30مساحت کل زیر بنا 150/57متر مربع شامل 13/95متر مربع انبار تجاری در طبقه زیر زمین طبقه همکف دو باب تجاری به مساحت 48/28 متر انبار تجاری 3/24 متر مربع نیم طبقه تجاری 4/02 متر مربع راهپله مسکونی 6/98 متر مربع  طبقه اول 61/16 متر مربع یک واحد  مسکونی و راه  پله مسکونی12/94 متر مربع میباشد.در خصوص مستاجرین هیچ گونه مدارکیاز جمله اجاره نامه به هیات کارشناسان ارائه نگردید.

نظریه کارشناسی : با توجه به جمیع جهات برسی های به عمل آمده و عوامل موثر ارزش 4/59 دانگ از ششدانگ صرفا” ملکیت پلاک ثبتی فوق  و فارغ از هرگونه احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و احتمال هر گونه مغایرت مربوط به حدود ثبتی و بدهی به ادارات دولتی و خصوصی و بانک ها و در صورت قابلیت انتقال در روز ارائه گزارش به عنوان قیمت صرفا” مالکیت مقدار 4/59دانگ از ششدانگ پلاک مذکور  به مبلغ 19/890/000/000ریال بر آورد و اعلام جهت پایه مزایده میگردد .

بنابراین مقرر است ملک فوق د ر تاریخ 1400/11/12 سه شنبه ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده اخذ خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول خواهد شد و مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولا ظبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدید آنان از مورد مزایده داده شود .

 

دادورز اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/12 سه شنبه ساعت 10 الی 11 صبح