یک رشته خط تلفن همراه به شماره 09121206271

7800000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920006052100
شماره آگهی:
140191460000518853
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده هایی اجرایی ش ج 0000703 /ج2 در شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر (24) تهران و نیز ش ج 000157 در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر (24) تهران محکوم علیه آقای محمد افزاء محکوم است به پرداخت مبلغ 395/813/000ریال بابت نفقه فرزند و نفقه زوجه به ترتیب در حق محکوم لها خانم زهرا افزاء و فاطمه اسماعیل زاده بنیسی و نیز مبلغ 19/790/650 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت طی عملیات اجرایی یک رشته خط تلفن همراه به شماره 09121206271 از اموال محکوم علیه در توقیف این اجرای احکام است و قصد دارد برای بار دوم به علت فقدان خریدار و عدم تمایل محکوم لها جهت تعلق گرفتن به ایشان جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.کارشناس رسمی دادگستری خط مذکور را به میزان پایه 700/000/000ریال (هفتصد میلیون ریال ) تعیین نموده است .مبلغ 7/800/000 ریال (هفت میلیون و هشتصد هزار ریال ) بابت کارشناسی خط مذکور مورد مزایده از سوی احد از محکوم لهم پرداخت شده است پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض وقت مزایده برای تاریخ 1401/10/20 از ساعت 12:30 تا 13 تعیین شده است.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و مورد مزایده به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس پرداخت و الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ توزیع پرداخت نماید در غیر این صورت 10 درصد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد.مزایده در روز و ساعت اعلامی در اتاق اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) به آدرس تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر تهران شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/20