یک دستگاه پرکن سس

1400000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988110100393
شماره آگهی:
140028460000012064
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده : نوبت دوم ( توقیفی )

مزایده : یکدستگاه پرکن سس

در پرونده کلاسه 9901264 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 1 محاکم حقوقی دادگستری همدان -شعبه 2 اجرای احکام مدنی

محکوم له : مرتضی حسنی فرزند فرج اله

محکوم علیه: شرکت بسیم هاله

آدرس مال توقیفی : همدان – شهرک صنعتی بوعلی – بلوار دوم – خیابان سی ام – کارخانه بسیم هاله

محكوم به : فعلا مبلغ 589/122/000 ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی برابر قانون.

با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقیف یکدستگاه ( پرکن سس ) نموده است .

مورد مزایده : یکدستگاه ( پرکن سس ) ساشه سه نارله با تاریخ زن ساخت شرکت رسا ماشین اصفهان پلاکی که نشان دهنده سال ساخت باشد مشاهده نگردید با توجه به اظهارات مدیر عامل شرکت و همچنین اطلاعات اخذ شده از شرکت سازنده احتمالا حدود 6 تا 7 سال از عمر دستگاه میگذرد قیمت دستگاه در صورت سالم و آماده به کار بودن در تاریخ کارشناسی 99/10/20 بمبلغ 1/400/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/4 ساعت 10/30 تا 11 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.4 ساعت10/30