یک دستگاه پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1383 رنگ سفید

460000000

توضیحات

شماره پرونده:
140128920000524457
شماره آگهی:
140191460000541983
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول (مرحله اول )

در پرونده كلاسه 0101998 به موجب اجرائيه صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ملایر ، له مهسا غلامی دره چناری عليه سعید اخوی خو محكوم عليه محكوم است به پرداخت 64 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5% نيم عشر در حق صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانوني ، مفاد حكم را اجرا نكرده است حسب تقاضاي محكوم له اموال منقول محكوم علیه یک دستگاه پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1383 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 572 ه 87 ایران 21 توقيف و توسط كارشناس دادگستري ارزيابي گرديده است ، مقرر است مزايده در تاريخ 1401/10/27 از ساعت 08/00 الی 09/00 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد به فروش برسد. مزايده از قيمت 460/000/000 ریال شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد ، ده درصد قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا کارت بانکی ( اعلام موجودی ) في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه ظرف مدتی كه از سوي اين مرجع تعيين مي گردد ( حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد ) از خريدار اخذ به نامبرده تحويل خواهد شد در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده وی پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه ارائه مي شود و قبل از مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در صورت وصول شكايت ) مال به خريدار تسليم نخواهد شد ضمنا” هر شخصی مي تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا از اموال بازديد و اموال مورد مزايده و بهاي آن بدين شرح است. ( یک دستگاه پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1383 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 572 ه 87 ایران 21 خودرو فاقد پلاک جلو میباشد – اطراف خودرو مورد رنگ آمیزی قرار گرفته – لاستیک ها فرسوده – ستون عقب سمت چپ پریدگی رنگ دارد )

اطلاعات بیشتر

مهلت

460/000/000