یک دستگاه واحد تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 26.69متر

22000000

توضیحات

شماره پرونده:
140013920001453520
شماره آگهی:
140168460000613426
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان یزد بشماره 0002515 مورخ 10/2/1401 محکوم علیه غلامعباس خوشدل محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ9.452.000.000ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له تارا استادان صفار ونيز پرداخت مبلغ 472.600.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 5633 فرعی از4 اصلی واقع در بخش 10 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران بزرگراه فتح کیلومتر 19 روبروی درمانگاه حسینیه ارشاد ساختمان تجاری اداری نگین طبقه همکف و با کیفیت سند ششدانگ یک دستگاه واحد تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 26.69متر مربع (بیست وشش ممیز شصت ونه) بانضمام 10.90 متر مربع بالکن تجاری است مشخصات فنی و ظاهری حسب بازدید بعمل امده مغازه مورد تعرفه به مساحت 26.69 متر مربع واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری اداری نگین درب و پنجره شیشه سکوریت با کرکره برقی ریموت دار بالکن با راه دسترسی راه پله فلزی بر داخلی به طول 3.80متر به کنار گذر بزرگراه فتح عمق داخلی حدود 6متر ارتفاع از کف تا سقف حدود 4.80 متر ارتفاع از کف تا زیر بالکن حدود 2.20متر عمق بالکن حدود 3متر کفپوش سرامیک و دارای کنتور برق مستقل می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ عرصه و اعیان مغازه مبلغ 22.000.000.000ریال دو میلیاردو دویست میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید مغازه اجاره می باشد مغازه ضایعاتی می باشد .ملک تجاری است . لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان دوممیز پانصدو هشتادو پنج هزار دانگ(2.585) به مبلغ 9.476.600.000ريال میزان دو ممیزهفتصد بیست ویک هزارم دانگ با احتساب نیم عشر دولتی به مبلغ 9.976.600.000ريال در روز چهارشنبه مورخ 26/11/1401ازساعت 10الی 10:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

سعید برخورداری

مدیرشعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

26/11/1401