یک دستگاه مینی بوس هیوندا کروز D4DB با ترمز ABS (مدل 1389)

3150000000

توضیحات

یک دستگاه مینی بوس هیوندا کروز D4DB با ترمز ABS (مدل 1389)

کلیه مراحل این مزایده دربسترسامانه ستادبه نشانی www.setadiran.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15