یک دستگاه ملک مسکونی به مساحت 53 متر شهر قدس بهاران

2800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982650201411
شماره آگهی:
140191460000538507
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قدس
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 0001973 اجرا ، در خصوص اجراییه ملک علیه محکوعلیه میکاییل صالحی بالسینی فرزند محمد در حق مکوم له سهیلا محمدی چناری فرزند حیدر که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در تاریخ 1401/11/12 از ساعت 9:00 الی 9:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

مشخصات ملک

شش دانگ یک دستگاه ساختمان مسکونی مسکونی واقع در شهر قدس بهاران خیابان جلال آل احمد بن بست لاله پلاک 40ملک موصوفی عبارت است از بنایی یک طبقه واقع در زمینی به مساحت 53 متر مربع مشتمل بر حمام وسرویس بهداشتی احداثی در حیاط بعلاوه یک اتاق به همراه آشپزخانه نوع سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری و بنا دارای کنتور آب و برق و گاز مستقل است ودارای صلح قطعی می باشد . با عنایت به موارد مطروحه و با توجه به بررسی و مطالعه فنی و در نظر گرفتن قیمت ملکهای مسکونی منطقه و همچنین در نظر گرفتن جمیع جهات موثر با وضع موجود از لحاظ کاربری موقعیت مکانی شرایط زمانی نوسانات بازار مسکن و بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی و تعهداتی و غیره میزان شش دانگ واحد مذکور مبلغ /2/800/000/000 ریال معادل دویست و هشتاد میلیون تومان ارزیابی و تعیین می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12