یک دستگاه ملک تجاری _مسکونی124 متر

38500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920002451413
شماره آگهی:
140191460000574181
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قدس
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 0101861اجرا ، در خصوص دستور فروش ملک با مالکیت مرحوم شكراله سوركي علي آباد فرزند غلامرضا و خواندگان آقایان و خانم ها 1- حسن 2- محمد 3- میترا 4- حسین 5- طاهره 6-محمود7- علی 8- فاطمه شهرت همگی سورکی علی آباد در حق خواهان اعظم سورکی علی آباد که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیهم پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در تاریخ 1401/12/1 از ساعت 12 الی 12:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

مشخصات ملك

آدرس ملک شهرقدس ، بلوار مصلي ، چهارراه گودرزي ، خيابان پرديس ،كوچه پيوند ، پلاك 16. با توجه به مدارك ارائه شده (سند اجاره عرصه مسكوني از اداره اوقاف و امور خيريه شهرقدس ) به شماره 4301 مورخ 28/12/1379 با مشخصات قطعه 49 از پلاك 24 اصلي شهرقدس بخش 12 تهران.1-يك واحد مسكوني به مساحت 40 مترمربع در طبقه زير زمين 2-دو واحد تجاري به مساحت هاي 14 و 16 متر مربع و يك واحد مسكوني به مساحت 58 متر مربع در طبقه همكف . 3-يك واحد مسكوني به مساحت 124 مترمربع در طبقه اول. 4-يك واحد مسكوني به مساحت 55 مترمربع در طبقه دوم . شايان ذكر است با توجه به آنكه يك واحد مسكوني به مساحت65 متر مربع در طبقه دوم جزء ماترك متوفي نبوده و متعلق به ايشان نمي باشد ، از اين رو بهاي اين واحد در محاسبه و برآورد ارزش كل ساختمان لحاظ نگرديده است.عليهذا فارغ از اصالت مدارك ابرازي با توجه به 1) موقعيت مكاني، 2) متراژ عرصه و اعيان 3) حدودات اربعه 4) كاربري5) عرض معبر،6) تعدادگذرهاي مجاور ملك ،7) موقعيت استقرار منطقه اي ملك ، 8) وضعيت جانمائي عرصه نسبت به محدوده شهر از جمله مجاورت با بر خيابان و ساير عوامل موثر در قيمت گذاري از جمله 9) عرف محل، 10) مقايسه با معاملات مشابه انجام شده و11) استعلام از كارشناسان محلي املاك و مستغلات و 12) تحليل و قضاوت مهندسي ،در حال حاضر ارزش ملك مذكور با استفاده از ميانگين گيري از قيمتهاي استعلام شده از كارشناسان ذيربط ، بنگاه هاي معاملات مسكن ناظر به معاملات مشابه صورت گرفته و عرف محل با لحاظ جميع جهات از جمله تاثير پذيري نرخ رشد قيمت زمين و ملك از نرخ تورم و حدف برآوردهاي غيرشفاف و قيمتهاي حبابي و لحاظ برآوردهاي منطقي(با توجه به ساخت و بافت منطقه) بهاي املاك مذكور با فرض اينكه هيچگونه بدهي و ديوني به ادارات دولتي و اشخاص نداشته باشد و با فرض امكان انتقال در اسناد رسمي ، معادل 38،500،000،000 ريال (سه ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون تومان) تعيين مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/1