یک دستگاه قالب پریفرم24 گرم دهانه 30 و تابلو کنترل و متعلقات

6032000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980242300782
شماره آگهی:
140191460000539250
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پرديس
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 

 

 صورتجلسه مزایده نوبت اول به موجب پرونده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس به شماره 0001038 موضوع نیابت واصله از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی باهنر به شماره 140168990020098209 له مهراد الوان چی علیه رسول ملا باقر به محکومیت پرداخت مبلغ 5.275.950.752 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 263.797.537 ریال بابت نیم عشر دولتی که در قبال مطالبات فوق اموال محکوم علیه بشرح ذیل عبارت است: 1-ارزش یک دستگاه قالب پریفرم24 گرم دهانه 30 و تابلو کنترل و متعلقات مجموعا بدون امکان آزمایش به شرط دارا بودن قابلیت بهره برداری کارکرده در وضعیت موجود به ارزش پایه 6.000.000.000 ریال 2-ارزش 32 متر کابل تغذیه 70+95*3 کارکرده در وضعیت موجود به ارزش پایه 32.000.000 ریال جمع کلیه وسایل فوق الذکر توسط کارشناسان محترم به مبلغ 6.032.000.000 ریال برآورد واعلام گردیده است و مقرر شده در مورخ 1401/11/01 از ساعت 11 الی 12 ظهر در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس از طریق مزایده بفروش برسد .مزایده از قیمت پایه به مبلغ 6.032.000.000 ریال شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود و فی المجلس 10درصد آن نقدا از شرکت کننده در مزایده اخذ خواهد شد و پس از برنده شدن والباقی آنرا مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری پردیس پرداخت نماید وقبض آنرا تحویل اجرای احکام مدنی نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده باطل وتجدید خواهد شد .طالبین می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده جهت بازید از اموال در این اجرا حاضر شوند تا موجبات بازدید فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01