یک دستگاه سواری پراید مشکی مدل 1382

40000000

توضیحات

شماره پرونده:
140049920000871667
شماره آگهی:
140191460000527482
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0101766 بموجب نیابت به کلاسه 0101221 له محبوبه رنجبر با وکالت آقای محمد شبیهی پور علیه حمیدرضا حاجئی صادره ازشعبه اجرای احکام مدنی شاهرود که طی آن محکوم علیه به پرداخت 110 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه و پرداخت مبلغ 460/038/500 ريال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه خودرو پراید توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی : یک دستگاه سواری پراید مشکی مدل 1382 بنزینی به شماره شاسی 34916 و شماره انتظامی 541 ب 73 ایران 99 از لحاظ ظاهری در کاپوت جلو آثار تصادف دارد بدنه دارای خط و خش می باشد لاستیکها دارای تقریباً 60 درصد آج وضعیت داخلی خودرو کارکرده و سالم می باشد نقص فنی روئیت نگردید به صورت غیر مجاز توسط مالک گاز ال پی جی نصب شده است تاریخ بیمه شخص ثالث 1401/10/07 می باشد و در پارکینگ اوقاف قابل بازدید است باتوجه به وضعیت ظاهری و مدل خودرو مبلغ پایه مزایده چهارصد میلیون ریال معادل 40/000/000 تومان برآورد و ارزیابی گردید . نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده 

مورخ 1401/10/21 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21