یک دستگاه سواری سمند

رایگان

توضیحات

8909988311300402

140250460000150637
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/09/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال  منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0001212  صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / مصطفي چقا كبودي ،  وعلیه آقای/ محمد آشوري ،  دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه4  اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:  یک دستگاه سواری سمند بشماره انتظامی 74س365ایران 19تیب ایکس 7مدل 1385رنگ خاکستری متالیک  ظرفیت 5 نفر تعداد سیلندر 4نو سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4شماره موتور 12485208294شاسی 14569676جمع سیلندر 1800cc وضعیت خودرو در زمان بازدید  در بدنه آثار رنگ رفتگی روی در ب موتور و خودرو اصلطا حا دور رنگ می باشد آج لاستیک 25درصد می باشد پخش صوت دارد با موتور خاموش بازدید گردیده  بیمه ندارد و صورت حساب خلافی روئیت نگردید روکش صندلی ها نسبتا مناسب چراغها سالم بنظر می رسد در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  1402/05/03 کارشناسی و بمبلغ  1250/000/000  ریال ارزیابی شده است و مزایده برای روز  شنبه    مورخ 1402/10/16 ساعت 9/45صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره IR740100004056012907595698 نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد. لازم بذکر است روز مزایده در اتاق 37 اجرای احکام برگذار می گردد مدیر  اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه(علی الله مرادی )