یک دستگاه سواری سمند ایکس 7 مدل 1386 رنگ بژ

1200000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920004203487
شماره آگهی:
140168460000601030
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان شهریار بشماره 0001351 مورخ 11/10/1401 محکوم علیه شهرام اسکندری محكوم است به ‌پــرداخت 200سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له سودابه مقدم ونيز پرداخت مبلغ 1.170.000.000ریال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح یک دستگاه سواری سمند ایکس 7 به شماره 851م66ایران-44 از خودروی شماره فوق بازدید بعمل آمد پس از بررسی های لازم نظریه کارشاسی دارای شماره موتور 12485219476 شماره شاسی 14571091 مدل 1386 رنگ بژ متالیک وضعیت سواری سمند شماره فوق در زمان بازدید جلو پنجره شکسته است سپر جلو و عقب و چهار طرف وسیله نقلیه دارای خط و خش و رنگ می باشد .تجهیزات و تزئینات و صندلی ها در حد مدل – بیمه نامه رویت نگردید – لاستیکها دارای آج حدودا 55درصدموتور روشن نشد. گرديده است.قیمت کارشناسی خودرو قیمت پایه به مبلغ 1.200.000.000ريال بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز یکشنبه مورخ 23/11/1401 از ساعت 10 الي10:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

سعید برخورداری

مدیراول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

23/11/1401