یک دستگاه سواری رنو – پارس تندر

1450000000

توضیحات

140091920000202729

140091460000570962
شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اسلامشهر

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

بسمه تعالي

آگهی مزایده

در پرونده کلاسه 140091920000202729باتوجه به اینکه خانم مرضیه بهشتی هفتادر محکوم علیه پرونده در حق شاکی  اقای مرتضی  محمدی محکوم به پرداخت مبلغیاز جمله هزینه دادرسی و  اجرت المثل و …گردیده است که حسب تقاضای محکوم له و معرفی اموال ، اموال بشرح ذیل  توقیف و از طریق مزایده  جهت وصول محکوم به ، به فروش خواهد رفت :

نظریه کارشناسی

در خصوص ارجاع  کارشناسی  به موضوع  قیمت روز سواری رنو – پارس تندردارای شماره  موتور 104207 و شماره شاسی 236550 مدل 1394 رنگ  سفید شماره انتظامی 78-471ی48  در پاسخ به قرار کارشناسی به شرح ذیل به استحضار  می رساند :

از ناحیه گلگیر جلو چپ،گلگیر جلو راست،درب جلو راست، درب عقب راست،گلگیر  عقب راست، سپر عقب،چراغ جلو چپ،چراغ عقب راست و چپ خوردگی دارد و هنوز بازسازی نگردیده ،لاستیک  جلو راست نیاز به تعویض دارد،از بیمه وسیله نقلیه  اطلاعاتی در دست نیست و دارای مبلغ 19/882/000 ریال  خلافی می باشد  ضمنا چون سوئیچ  در اختیار متصدی نبود  اصالت آن میسر نگردید.

با توجه به  نوع و مدل تیپ و سایر مشخصات  میزان ارزش آن با  توجه به معایب  اعلامی  بالا  مبلغ 1/450/000/000 رال  معادل صدو چهل و پنج میلیون تومان  تعیین میگردد.

 

خریدار می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی  را در کارت بانکی  به همراه داشته باشد.

1-مزایده  از مبلغ  پایه کارشناسی  شروع میگردد 2-محل فروش اموال اجرای احکام کیفری شعبه سوم اسلامشهر  می باشد -هرکس میتواند  5 روز قبل از مزایده  با هماهنگی اجرای  احکام کیفری شعبه سوم اسلامشهر  از خودرو بازدید و در مزایده شرکت نماید -روز انجام مزایده  1400/10/22از ساعت 9/30 الی 10 صبح می باشد.برنده مزایده 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس  می بایست به حساب سپرده دادگستری  اسلامشهر  واریز و فیش مربوطه  را ارائه نماید .مال متعلق به  کسی است  که بالاترین  قیمت را  پیشنهاد کرده  و مابقی مبلغ را در فرجه قانونی  که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  پرداخت نماید

مسعود یوسف زاده -دادورز شعبه سوم اجرای احکام کیفری اسلامشهر

اسلامشهر – بعد از ميدان نماز – خيابان شهيد صياد شيرازي – مجتمع قضايي اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22از ساعت 9/30 الی 10