یک دستگاه ساختمان نواب

20500000000

توضیحات

9409982160600542

140068460000512018
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به صدور دادنامه  شماره 9609972160600314 و 9509972160601513 و اجرائیه شماره 9610422160600310  صادره ازشعبه41دادگاه عمومی تهران  محکوم علیه  سید عبداله حسینی و سید اصغر حسینی محکوم به پرداخت مبلغ (  327/270/000ریال ) بابت  بخشی از محکوم به  شامل (  اصل خواسته  و   هزینه کارشناسی  )  در حق محکوم له  حسن علیاری و سید کمال یوسفی با وکالت مریم زرنوشه و کوروش شفیعی  و پرداخت مبلغ (  16/363/500 ریال ) بابت هزینه اجرایی محکوم به مذکور  در حق دولت شده است . لذا جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  به پلاک ثبتی  3 فرعی از 1226 اصلی بخش 10 تهران  تهران متعلق  به  محکوم  علیه  سید عبداله حسینی  توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

نشانی ملک تهران نواب (جنوب به شمال) خ محموداسکندری کوچه قره گوزلوپلاک 4

بازدید توسط بعمل آمده لیکن  ساکنین ازبازگشایی درب خودداری نمودندوبازدیدداخل ملک مقدورنگردیده  ورود به داخل ملک درصورت صلاحدید مقام محترم قضایی مستلزم استفاده ازکلیدسازاست. اینک بااطلاعات واصله و مشاهده وضعیت بیرونی  ملک وبررسیهای لازم گزارش کارشناسی به شرح ذیل اعلام گردیده است.

مشخصات ملک:

موردارزیابی عبارت است  6 دانگ یک دستگاه ساختمان 3 طبقه روی پیلوت و دو بر مشتمل بر سه واحد آپارتمان هر یک به مساحت تقریبی 42 متر مربع به پلاک ثبتی 1226/3  بخش 10 تهران و به مساحت 62/69 متر مربع عرصه که در حال حاضر به صورت مسکونی مورد بهره برداری است و برابر پاسخ بازداشتنامه ثبتی بنام سید عبداله حسینی ثبت و سند صادر شده است ساختمان با نمای سنگ و قدمت آن حدود 15 سال و حسب الاظهار دارای پایانکار و فاقد صورتمجلس تفکیکی است . 

با در نظر گرفتن موقعیت  و وضعیت ملک  و بدون  احساب هرگونه بدهی های احتمالی به عوامل  و دستگاه ها  و اشخاص  دولتی و خصوصی و خلافی  و نداشتن منع قانونی برای نقل  و انتقال ،  ارزش    مبلغ ( 20/500/000/000ریال ) میباشد  .

با عنایت به  میزان محکوم به و هزینه های اجرایی و با رعایت ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقرر  شده مقدار  1/676سهم  مشاع  از یکصد  سهم   مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف  در مورخ 1400/11/11 ساعت 10/30از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی    خیابان  شیخ بهائی  انتهای کوچه  12 متری اول اتاق مزایده  واقع در  طبقه 1  مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره  چک بین بانکی معتبر  )  را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا  کلیه  هزینه های  مربوط  به خریدار    طبق تعرفه  به عهده  خریدار  یا برنده مزایده  می باشد  واین اجرای  احکام هیچگونه  مسئولیتی در قبال  تحویل  ملک  به  برنده مزایده  ندارد  وتحویل  مستلزم  تقدیم  دادخواست  می باشد ./

مدیر شعبه 2  اجرای  احکام مدنی  مجتمع قضایی  شهید  صدر – صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 1400/11/11 ساعت 10/30