یک دستگاه دیزل ژنراتور

1400000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980021300718
شماره آگهی:
140168460000603111
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بخش شریف آباد بشماره 0100187 مورخ 17/8/1401 محکوم علیه شرکت ایمن سوله جاجرود محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ10.771.688.385 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له رسول آقا خانی ونيز پرداخت مبلغ538.584.419 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به موقعیت بزرگراه حکیم خ اردستانی بروبروی شهرک دانشگاه شریف کارگاه شرکت رزمنده شهرک شهید خرازی به شرح یک دستگاه دیزل ژنراتور بازدید و معاینه فنی بعمل آمد و گزارش کارشناسی و ارزیابی ارزش پایه مزایده با توجه به شرایط عرضه و تقاضی حاکم بر بازار و کسر استهلاک و سایر عوامل موثر به شرح ذیل تقدیم می گردد .یک دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت 110KVa موتور پرکینگزو ژنراتور استمفورد کارکرده و مستعمل که نیاز به سرویس کامل دارد . از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 1.400.000.000ریال معادل یکصد و چهل میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز دشنبه مورخ 17/11/1401 از ساعت 12 الي12:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

سعید برخورداری

مدیرشعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

17/11/1401