یک دستگاه خودوری سواری پژو پارس

600000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000900921
شماره آگهی:
140191460000559847
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش قلعه نو
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

بحکایت پرونده اجرایی کلاسه 0100041 که بر اساس مفاد نیابت اعطایی به شماره 0102299 مورخ 1401/09/06 صادره از اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران تشکیل شده است ، محکوم علیه آقای سید محمد تقی تقوی فرزند سید هدایت به پرداخت مبلغ 1/620/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم لها آقای سینا مرادی و خانم نسرین احمدیان و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است ، اموال توقیف شده از محکوم علیه شامل یک دستگاه خودوری سواری پژو پارس که فاقد موتور و گیربکس بوده که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن به مبلغ 600/000/000 ریال ( ششصد میلیون ریال ) ارزیابی شده است مقرر گردید جلسه مزایده در تاریخ 1401/11/18 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مدنی بخش قلعه نو واقع در تهران – شهرستان ری – بخش قلعه نو – بلوار امام خمینی – کوچه ورزشگاه – پلاک 18 – طبقه اول تشکیل گردد ، لذا افرادی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را داشته باشند دعوت می شود جهت بازدید ، پنج روز قبل از موعد مزایده به نشانی جاده ورامین – پارکینگ قلعه نو مراجعه و از اموال بازدید بعمل آورند ، بدیهی است پس از شروع مزایده برنده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه داده و میزان ده درصد از قیمت اعلام شده را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام مدنی بخش قلعه نو واریز نماید ، برنده مزایده پس از پرداخت مبلغ مذکور مدت یکماه مهلت دارد تا نسبت به پرداخت الباقی بهای مال مورد مزایده اقدام نماید ، چنانچه خریدار به هر علتی از خرید استنکاف نماید سپرده ایشان با کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد /

دادورز اجرای احکام مدنی

سپهر عشقی صنعتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18