یک دستگاه خودوری سواری پراید

850000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920005871096
شماره آگهی:
140191460000551186
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش قلعه نو
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

پرونده اجرایی کلاسه 0100033 که بر اساس مفاد نیابت اعطایی به شماره بایگانی 0100254 مورخ 1401/08/17 صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم تشکیل شده است ، محکوم علیه آقای نبی اله راش فرزند ذبیح اله به پرداخت دو قطعه سکه بهار آزادی معادل مبلغ 370/000/000 ریال در حق محکوم له خانم زلیخا قاسمی فرزند برات محکوم گردیده است ، اموال توقیف شده از محکوم علیه شامل یک دستگاه خودوری سواری پراید که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن به مبلغ 850/000/000 ریال ( هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) ارزیابی شده است مقرر گردید جلسه مزایده در تاریخ 1401/11/09 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مدنی بخش قلعه نو واقع در تهران – شهرستان ری – بخش قلعه نو – بلوار امام خمینی – کوچه ورزشگاه – پلاک 18 طبقه اول تشکیل گردد ، لذا افرادی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را داشته باشند دعوت می شود جهت بازدید ، پنج روز قبل از موعد مزایده جهت رویت خودرو با مراجعه به این اجرا و دریافت مجوز ، به نشانی جاده ورامین – قلعه نو – پارکینگ قلعه نو مراجعه و از خودرو بازدید بعمل آورند ، بدیهی است پس از شروع مزایده برنده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه داده و میزان ده درصد از قیمت اعلام شده را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام مدنی بخش قلعه نو واریز نماید ، برنده مزایده پس از پرداخت مبلغ مذکور مدت یکماه مهلت دارد تا نسبت به پرداخت الباقی بهای مال مورد مزایده اقدام نماید ، چنانچه خریدار به هر علتی از خرید استنکاف نماید سپرده ایشان با کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد /

دادورز اجرای احکام مدنی

سپهر عشقی صنعتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09