یک دستگاه خودرو

65000000

توضیحات

اطلاعات آگهی
9909981025200919

140091460000565214
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40001188ج آقای وحید خسروی محکوم گردیده جمعاً به مبلغ 150/000/000ریال در حق آقای حمید رضا چراغی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خودرو به شماره انتظامی 10-813 م 55متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 650/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/10/19 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/19 ساعت 16:00