یک دستگاه خودرو

1700000000

توضیحات

9909981025300398

140091460000568419
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 9905032ج آقای داود ماندنی ماربینی محکوم گردیده اصلا خواسته به مبلغ 120/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق آقای فروزان فردی پور راکی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خودرو به شماره انتظامی 40-171ب 96 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 1/700/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/10/20 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20 ساعت 16:00