یک دستگاه خودرو پیکان وانت رنگ سفید ، مدل 1388 

650000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920008000026
شماره آگهی:
140191460000521442
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالل 

 آگهي برگزاري مرحله اول مزايده اموال منقول

 به موجب اجراييه به شماره 140191420000321547مورخ 1401/04/17محکوم له خانم طاهره اخلاق پور فرزند ولي عليه وراث مرحوم امير هوشمند فرزند محمد داراي کد ملي 6479954068محکوم عليها محکوم اند به پرداخت 314عدد سکه تمام بهار آزادي بابت اصل خواسته درحق محکوم لها و نيم عشر دولتي درحق دولت گرديده است که در راستاي وصول محکوم به و هزينه اجرايي برحسب تقاضاي محکوم له یک دستگاه خودرو پیکان وانت به شماره انتظامی ایران 30-843ج38 متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل به مبلغ 650/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.به استناد مواد 114-128 ق.ا.ا.م به مزایده گذاشته می شود. مشخصات خودرو1- نام ونام خانوادگي صاحب خودرو : آقاي مرحوم امیر هوشمند

2- مشخصات خودرویک دستگاه خودرو پیکان وانت به شماره انتظامی ایران 30-843ج38 CNG رنگ سفید ، مدل 1388 وشماره موتور 11488073428 شاسی 882185 می باشد

3-وضعيت خودرو: شیشه جلو شکسته ،قسمت جلو هر دوطرف برخورد دارد ،بدنه و گلگیرهای جلو راست آثار تصادف دارد .فاقد چراغ جلو سمت چپ می باشد،نیاز به بازسازی دارد.

4-وضعیت ظاهری خودرو(اتاق برابر شرح فوق ) موتور (روشن) لاستیکها(35/) می باشد.

4-مورد مزايده ششدانگ خودرو به شماره انتظامی با مشخصات فوق الذکر می باشد ارزش آن توسط کارشناس رسمی قیمت پایه مزایده به مبلغ 650/000/000 ریال ارزيابي نموده است

مقررگرديد خودرو مذکور درتاريخ 1401/10/05از ساعت 8:30 الي ساعت 9 صبح در واحد اجراي احکام خانواده دادگستري شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه کيلومتر 25 -نسيم شهر -ميدان هفت تير -ابتداي بلوار خيرآباد – خيابان دادگستري -دادگستري شهرستان بهارستان از طريق مزايده بفروش برسد .

 آگهی مزایده درسامانه آگهی الکترونیک وروزنامه رسمی وفق ماده 118قانون اجرای احکام مدنی ( نوبت اول) به شماره درمورخ 140191460000492045 مورخ 1401/09/20 انتشار وضمیمه پرونده می باشد.

وگواهی الصاق آگهی طی صورت جلسه به شماره 1401/06/2975مورخ 1401/09/26 توسط اجرائیات شهرستان بهارستان در معرض دید عموم الصاق ودر پرونده اجرای منعکس می باشد.ضمنأ آگهی مزایده به شماره 140191460000491358مورخ 1401/09/20 نیز درتابلو اعلانات مجتمع نیز نصب گردیده بود.

 عطف به نامه به شماره 140191990027348233 مورخ 1401/09/20 نماینده محترم دادستان آقای محمد اصلانی نیز در روز مزایده درمحل حضوردارند.

محکوم له ومحکوم علیه با ابلاغ حضوری در جلسه حاضر می باشند.

 علیرغم انتظار تاپایان وقت مزایده فقط خواهان وخوانده درجلسه حاضر می باشند وشرکت کننده ای درجلسه حاضر نمی باشند با عنایت به اینکه برگزاری جلسه اول مزایده می باشد خواهان تقاضای برگزاری مرحله دوم مزایده رانمود، این صورت جلسه درحضورحاضرین تنظیم وپس از قرائت به امضاء رسید ودرساعت 10صبح دقیقه مراحل مزایده به پایان رسید.

محکوم له نماینده دادستان دادورز اجرای احکام دادگستری بهارستان-سعید ممی زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/05