یک دستگاه خودرو پژو405 رنگ نقره ای متالیک مدل92

170000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980201200101
شماره آگهی:
140168460000621627
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/11/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي مزایده

به موجب اجراییه صادره به شماره 9910420201200116با موضوع مهریه صادره از شعبه 242 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در خصوص پرونده های اجرایی به کلاسه 9902605ث ج محکوم علیه اقای سید علی اکبر نجفی بهابادی فرزند سید محمدمحکوم هستند به پرداخت تعداد60عدد سکه طلای تمام بهارآزادی بابت مهریه خانم سکینه احمدی لارهنگ فرزند رمضان وهزینه دادرسی پرونده مهریه به حساب محکوم له که حسب تقاضای محکوم لها از اموال محکوم علیه ودر راستای وصول محکوم به و هزینه اجرایی یک دستگاه خودرو پژو405 رنگ نقره ای متالیک مدل 1392باشماره پلاک ایران 88–741ل71و شماره موتور0225880و شماره شاسی 530635وخودرومذکور طی بازدید از پارکینگ محل استقرار در{پارکینگ دانشگاه مهندسی کد577}با مشخصات :خودرو مذکور از تاریخ1401/06/09درپارکینگ متوقف شده و قسمتی از بدنه نیاز به صافکاری دارد و وضعیت فنی مطابق با مدل و کارکرد و کیلو متر است وکارشناسی محترم خودرو مذکور را به مبلغ 170/000/000ریال ارزش گذاری میباشد لذا مقرر شده است مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/26 رأس ساعت 8:00 الی 08:30باحضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده خانواده یک تهران بفروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد ضمنا”ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نمایید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد می گردد .اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.

دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران-چشمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26