یک دستگاه خودرو پراید سواری پژو جی ال ایکس

500000000

توضیحات

140068920002170099

140068460000491418
اجراي احكام شعبه 250 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو  در پرونده اجرایی  0000076

بموجب اجراییه صادره ازشعبه 250 دادگاه خانواده یک تهران علیه آقای میر بهزاد حسینی محکوم به پرداخت 214 قطعه تمام سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق خانم فاطمه علی وند با وکالت آقای جمال علی نسب ، لذا در راستای اجرای وصول مهریه یک دستگاه خودرو پراید سواری پژو جی ال ایکس بشماره 228 ج 33 ایران 20 متعلق به محکوم علیه توقیف گردیده است و توسط کارشناس بشرح آتی بازدید و ارزیابی شده است خودرو مدل 1381 خاکستری رنگ میباشد . بدنه خط و خش و دور تا دور رنگ دارد خودرو موتور خاموش رویت شد و اصل بر سلامت موتور وگریبکس است لاستیک ها 65 درصد و سپر جلو شکسته است خودرو در پارکینگ سعدی متوقف میباشد و ارزش آن 500/000/000 ریال می باشد لذا مقرر گردیده خودرو موصوف بتاریخ 1400/11/05 ساعت9-8/30 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک در قبال محکوم به مهریه محکوم لها بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهند فروخته خواهد شد از برنده مزایده ده درصد مبلغ فروش نقدا دریافت و خریدار مکلف است الباقی قیمت را ظرف یکماه پرداخت کند در غیر اینصورت مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه ها بنفع دولت ضبط می شود کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودرو داده شود .

                                                                 دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/05 ساعت9-8/30