یک دستگاه خودرو پراید تیپ 131

900000000

توضیحات

9909980844301115

140010460000128759
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايلام

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام مدنی دادگستری ایلام وفق مواد 118و 137 قانون اجرای احکام در نظر دارد بمنظور وصول طلب  خانم زهرا پنگان  و نیم عشر دولتی در پرونده کلاسه فوق خودرو توقیف شده مشروحه ذیل متعلق به متوفی سجاد خورشیدی را به قیمت پایه 900/000/000 ریال از طریق مزایده حضوری به فروش برساند . خودرو مذکور  حسب درخواست نامبرده  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است :

1.یک دستگاه خودرو پراید تیپ 131  رنگ سفید روغنی  مدل 1395 اس یی  بنزین سوز با شماره پلاک انتظامی 956 ج 84 ایران 98 به تعداد 4 سیلندر و 2 محور ،  شماره موتور 5513392 و شماره شاسی 1178735  ، رنگ خودرو فابریک است که دلالت بر اصالت اتاق دارد وضعیت ظاهری ، صندوق عقب تعویض می باشد – بدنه خط خوردگی بسیار جزئی دارد، لاستيك ها70 درصد سالم مي باشد – بيمه شخص ثالث منقضی گردیده است – با استعلام از سوابق اجرائيات راهنمايي ورانندگي خودرو فوق الذكر/340/000هزار تومان داراي خلافي تخلفات رانندگي مي باشد با توجه به اوصاف و مشخصات فوق و در نظر گرفتن مدل و وضعیت ظاهری و شرایط فروش در بازار خرید و فروش خودرو در بازار  به مبلغ پایه 900/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است./. 

آدرس خودرو مذکورجهت بازدید:  توقفگاه رانا – ایلام بلوار پژوهش 

مقرر گردیده خودرو موصوف در ساعت 10 صبح روز یکشنبه  1400/11/03  از طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی ایلام  واقع در میدان شهید کشوری جنب دبیرستان ایثارگران به فروش برسد . قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

متقاضیان  در صورت تمایل به خرید می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودرو  مورد مزایده داده شود ./

** ضمنا : دو عدد سوئیچ – سند و فاکتور فروش ، کارت خودرو ، بیمه نامه و کارت سوخت در این اجرا موجود میباشد که تحویل برنده مزایده میگردد.

 


دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايلام – يدالله محمدي

ايلام – ميدان كشوري – اول بلوار مدرس – مدرس 6 – خيابان ولايت – جنب دبيرستان شاهد – مجتمع دادگاههاي انقلاب و خانواده

اطلاعات بیشتر

مهلت

10 صبح روز یکشنبه  1400/11/03