یک دستگاه خودرو پاید

600000000

توضیحات

9909980213700899

140068460000489415
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال منقول

 

بموجب پرونده کلاسه 0001553 ج ش  و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران خواهان ها خانم افسر زندیه و خانم گلریز گلسرخی و خواندگان اقای فرهاد فریدی  فریده فریدی و اقای یوسف فریدی و نیره فریدی و فهیمه فریدی و بهروز فریدی و محمد فریدی و حسین فریدی و فریبا فریدی و سیروس فریدی و ملیحه فریدی و فرامرز فریدی و فیروز فریدی و فریبرز فریدی و خانم ستاره فریدی و زلیخا فریدی و پرویز فریدی                                                دایر بر فروش شش دانگ یکدستگاه خودرو پراید به شماره 958 ه 76 ایران 55  و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه شماره9909970213702187 صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح شش دانگ یکدستگاه خودرو سواری به شماره 958 ه 76 ایران 55 به رنگ ابی سیر متالیک که گلگیر جلو چپ گلگیر جلو راست و درب عقب راست و درب عقب چپ اسیب دارند باطری معیوب سپر عقب اسیب دیده تایرها فرسوده و خودرو خاموش بازدید شد خودرو چهار سال است که فعالیت نداشته و روشن نشده است که توصیف و به مبلغ 600/000/000 ریال ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11  الی 11/30  مورخ1400/10/27در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد از طریق مزایده از قیمت 600/000/000                  ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 

دادورز شعبه 186 حقوقی تهران-کاکائی

اطلاعات بیشتر

مهلت

11  الی 11/30  مورخ1400/10/27