یک دستگاه خودرو وانت پیکان

415000000

توضیحات

9909980708200389

140012460000244783
شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000205  اجرای احکام مدنی 3 شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له خانم  زهرا خوب   فرزند   محمود با وکالت سعید شفیعی پور  تقاضای فروش اموال توقیفی  غیرقابل افراز محکوم علیه مهدی غرقی  فرزند حسین معادل مبلغ   1/577/848/000 ریال  ( مبلغ   1/502/712/400     ریال محکوم به +    75/135/620 ریال بابت هزینه اجرائی ) از طریق مزایده و انتشار آگهی را نموده است . لذا طبق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی روز  یکشنبه مورخ  1400/10/26  از ساعت 9  الی 10  صبح در محل شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار خواهد شد. مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از  برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از خودرو بازدید نمایند. قیمت پایه مزایده بر اساس نظریه  کارشناسی به  شماره  1400220725011630  مورخ  1400/08/26   مبلغ  415/000/000 ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی  10% قیمت پایه کارشناسی را به  حساب شماره ir080100004058012907627341 در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی واریز  و اصل  فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به قسمت اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی مزایده نوبت اول  می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی : یک دستگاه خودرو وانت پیکان   مدل: 1388 به رنگ سفید   به شماره انتظامی 541ن38 ایران-93   و  شماره موتور : 857847 شماره شاسی : 11488025971 خودرو در پارکینگ توقیفی  انتظام   نگهداری و میزان خلافی صفر   میباشد.  وضعیت ظاهری خودرو:  بدنه (اطاق) سالم بجز قسمت عقب. موتور احتیاج به تعمیر دارد.باطری 5 درصد.تودوزی صندلیها احتیاج به تعمیر دارد.گریبکس ودیفرانسیل احتیاج به تعمیر دارد .لاستیکها 80 درصد. شیشه ها ،چراغها،سپرها،آینه ها خسارت دیده است. خودرو دوگانه دستی میباشد  . مدیر شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم – سعید منصوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

 یکشنبه مورخ  1400/10/26  از ساعت 9  الی 10  صبح