یک دستگاه خودرو وانت سایپا

700000000

توضیحات

9909987510300936

140012460000241612
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000469  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان آباده  محکوم له حیدر صادقی فرزند عین اله  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابلافر از محکوم علیه  آقای  اسماعیل خسروی نیا فرزند کریم  به شرح ذیلالذکر معادل مبلغ840/000/000 ریال را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/10/25 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  1400220673801135 مورخ 1400/8/30 کارشناس  رسمی دادگستری :آقای نعمت اله اعتمادی  به مبلغ 700/000/000 ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 70/000/000    ریال باشناسه پرداخت : 970108100100019909987510300936 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند. 

مشخصات ملک مورد مزایده : یک دستگاه خودروی وانت سایپا سفید رنگ به شماره انتظامی 67ه819 ایران 73  به شماره موتور 00021760 و شماره شاسی 00098268 .برخی از برخی از قسمت های بدنه دچار پوسیدگی گردیده است و در حال حاضر از قسمتهای سمت چپ سپر جلو -پنجره جلو-سمت چپ جلو کاپوت-گلگیر سمت چپ جلو-سینی جلو-چراغ سمت چپ جلو-شیشه جلو دچار خسارت گردیده است و سمت راست و چپ بدنه نیز خوردگی دارد .و در حال حاضر در پارکینگ توقیفی کارگر میباشد.

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/10/25 ازساعت 9 الی10صبح