یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 83

697000

توضیحات

شماره پرونده:
9109982640401551
شماره آگهی:
140168460000624462
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان شهریار بشماره 920268 مورخ 14/8/1401 محکوم علیه مهدی آزمون محكوم است به ‌پــرداخت 11 عدد سکه بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له مدینه علیان ونيز پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح مشخصات خودرو نوع سواری –سیستم پژو- تیپ 405جی ال ایکس ای 1.8 – شماره انتظامی 113د35ایران31 – مدل 1383 – رنگ مشکی – شماره موتور 12483101033 –شماره شاسی 83046316 وضعیت خودرو هنگام بازدید خودرو گلگیر جلو چپ رنگ دارد درب جلو چپ رنگ دارد .درب عقب چپ رنگ دارد .گلگیر عقب چپ رنگ دارد .گلگیر عقب راست رنگ دارد .درب عقب راست رنگ دارد درب جلو راست رنگ دارد . وضعیت تودوزی مستهلک می باشد .سینی شاسی و کف صندوق عقب دارای ضربه می باشد .لاستیکها بالای 50درصد دارای آج می باشد خودرو خاموش بوده امکان بازدید فنی میسر نگردید قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 697.000.000ریال معادل شصت و نه میلیون و هفتصد هزار تومانبنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روزدوشنبه مورخ1/12/1401 از ساعت 9الي 9:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

سعید برخورداری

مدیراول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1/12/1401