یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی

50000

توضیحات

9909988111900433

140028460000104707
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده : نوبت اول

مورد مزایده :  خودرو سواری پراید مدل 1386

در پرونده  کلاسه 0000179 اجرایی طی رای صادره از شعبه 11  محاکم عمومی دادگستري شهرستان همدان – شعبه  4اجرای احکام مدنی

محکوم له :مهردادزنده باد

محکوم علیه : حامد آزاد

محکوم به  مبلغ 50.000.000 تومان به عنوان اصل خواسته  و سایر هزینه های مندرج در اجراییه ونیم عشر دولتی برابر قانون

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری پراید واقع در پارکینگ  نموده است.

مشخصات مورد مزایده :

سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی 16د 891 ایران 18 رنگ سفید روغنی نوع سوخت بنزین سوز و گلگیر جلو سمت چپ و درب جلو سمت چپ تعویضی میباشد ستون جلو سمت چپ در محل استقرار درب جلو سمت چپ و ستون میانی سمت چپ خوردگی و رنگ ریختگی دارد بخشی از درب عقب سمت چپ رنگ دارد بیمه تا شهریور 1401 دارد و گلگیر جلو سمت چپ و درب جلو سمت چپ تعویض میباشد و ستون جلو سمت چپ در محل استقرار درب جلو سمت چپ و ستون میانی سمت چپ خوردگی دارد و رنگ ریختگی دارد درب عقب سمت چپ رنگ دارد و مبلغ پایه 50.000.000 تومان میباشد.

لذا این اجراء بتاریخ  3-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

3-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح