یک دستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس به شماره پلاک 371 س 61 ایران 20 ، مدل 1384، برنگ خاکستری روشن متالیک،

رایگان

توضیحات

140150920001192476

140250460000129891
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 0101565 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای پیمان جنگ زرگری و علیه آقای فردین مهربانی دایر بر مطالبه مبلغ 6/400/000/000 ریال و خسارت تاخیر از تاریخ 1401/6/20 در حق محکوم له واحد اجرای احکام مدنی شعبه 4 حقوقی کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 114 و 125 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات مال منقول: یک دستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس به شماره پلاک 371 س 61 ایران 20 ، مدل 1384، برنگ خاکستری روشن متالیک، چهار سیلندر، دو محور، چهار چرخ، بنزینی، دارای متور شماره 12484064254 و شاسی شماره 17605904 ماشین توقیف در توقفگاه ارشیا واقع در کرمانشاه ابتدای خیابان مدرس. خودرو سالم و آماده بکار ، موتور روشن، بدنه خوردگی و رنگ رفتگی دارد ، لاستیک 70%. ارزش پایه کارشناسی مبلغ 1/790/000/000 ریال تعیین گردیده. 

مزایده برای روز چهارشنبه مورخ 1402/9/21 راس ساعت 11 صبح تعیین گردیده است.

طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10% بهای قیمت کارشناسی (179/000/000 ریال) را تا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره IR740100004056012907595698 با شناسه پرداخت 913108156100010150920001192476 واریز و اصل قبض را تا قبل از شروع مزایده به این اجرا تحویل دهد و در صورت برنده مزایده شدن، در همان روز باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود. در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد/.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه. رسولی