یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ SAINA دنده ای

1350000000

توضیحات

9309980216800123

140068460000508417
اجراي احكام شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 99/00060 صادره از شعبه 268 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای مهرداد نظرعلی فرزند علی محکوم علیه پرونده اجرائی 268/99/ج63/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 1/530/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7/000/000ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم شهلا اسلامبول چی فرزند احمد و همچنین مبلغ 2/250/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ SAINA دنده ای مدل 1397 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران11 / 293 ژ 69 متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر در پارکینگ طبقاتی شمس به نشانی: تهران، فلکه اول تهرانپارس، خوشوقت، خیابان برادران قانع(پروین)، بین میدان قمربنی هاشم و بابایوسفی (جنب بازار میوه و تره بار) می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت خودرو فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

از یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ SAINA دنده ای مدل 1397 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران11 / 293 ژ 69 و شماره شاسی NAS831100J5777315 و شماره موتور M15/8594278 دارای دو محور و چهار سیلندر و چهار چرخ با سوخت بنزین و ظرفیت جمعا پنج نفر  بازدید که خوردگی جزئی سپرجلو چپ  و زیردرب عقب چپ و رکاب و زیر آن و خوردگی یک خط درب و گلگیر عقب بطول 15 سانتیمتر و خوردگی جزئی گلگیر عقب راست جزیی خط قسمت جلو 15 سانتیمتر دارد. وضعیت فنی خودرو سالم بوده و کارکرد آن 47000 کیلومتر می باشد. خودرو قابلیت شماره گذاری دارد. با توجه به مراتب فوق و مدل وکارکرد و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرو مورد نظر مبلغ 1/350/000/000 ريال معادل یکصد و سی و پنج میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/10/28 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از خودرو مورد بحث در آدرس پارکینگ اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده خودرو موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) بوده و انتقال خودرو به جز موارد مندرج در بند دو ماده158 قانون اجرای احکام مدنی منوط به پرداخت کلیه جرایم؛ عوارض، دیون دولتی و ارائه مفاصاحساب خودرو می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/10/28 از ساعت 10 الی 11