یک دستگاه خودرو سواری تیپ RAV4-2500cc مدل 2017 به رنگ سفید

25000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980216501199
شماره آگهی:
140168460000622628
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
تاریخ صدور:
1401/11/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده:

به موجب اجرائیه شماره 98/00030 صادره از شعبه 265 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای سیدحسن میران فرزند سیداشرف محکوم علیه پرونده اجرائی 265/98/ث ج96/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 105 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 1/490/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ريال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 15/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم لاله سادات میران فرزند سیدهادی و همچنین مبلغ 199/500/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری تیپ RAV4-2500cc مدل 2017 به رنگ سفید صدفی متالیک به شماره انتظامی ایران 99 / 867 هـ 22 متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر در پارکینگ اتوپارک شرق به نشانی: تهران، خیابان دماوند شرق، بعد از سه راه تهرانپارس، کوچه برج بتن می باشد توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم جهت ارزیابی قیمت خودرو فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

از یک دستگاه خودرو سواری تیپ RAV4-2500cc مدل 2017 به رنگ سفید صدفی متالیک به شماره انتظامی ایران 99 / 867 هـ 22 و شماره شاسی JTMDF4EV5HD219021 و شماره موتور 2ARF436813 بازدید که دربهای راست، فلاپ رکاب راست، گلگیرهای جلو، پسر جلو، پسر عقب و جلو پنجره آسیب دیده اند. باطری معیوب است و امکان روشن کردن خودرو و بررسی فنی فراهم نشد. لاستیک ها پنجاه درصد بوده و بیمه نامه شخص ثالث ندارد. با توجه به مراتب فوق و مدل وکارکرد و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرو مورد نظر مبلغ 25/000/000/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1401/11/19 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران. ولنجک. بلوار دانشجو. میدان یاسمن. خیابان عدالت از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از خودرو مورد بحث در آدرس پارکینگ اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1. مزایده خودرو مذکور از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2. ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3. درصورت انصراف برنده از مزایده و یا عدم پرداخت الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده ده درصد واریز شده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد./

4. کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) بوده و انتقال خودرو به جز موارد مندرج در بند دو ماده158 قانون اجرای احکام مدنی منوط به پرداخت کلیه جرایم؛ عوارض، دیون دولتی و ارائه مفاصاحساب خودرو می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19