یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کراون ، مدل: 1989 رنگ سفید

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9809980010800329
شماره آگهی:
140168460000564623
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100451 له علی اکبر صالحی علیه آقای لطیفه مکبر اسلام، یاسمین شجاعی ورنکشی، سوگل شجاعی ورنکشی، شقایق شجاعی ورنکشی محکوم علیه محکوم اند به پرداخت مبلغ 3900000000ریال به عنوان محکوم به ،به عنوان وراث صادرکننده سفته های مرحوم امیر شجاعی ورنکشی وپرداخت از ماترک آن مرحوم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ195000000 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 4095000000 ریال، ، به همین منظور خودرو به شماره انتظامی 224 ج 85 ایران 22 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است. خودرو به شماره انتظامی 224 ج 85 ایران 22 ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: تویوتا کراون ، مدل: 1989 رنگ سفید ، شماره شاسی: 001423 ، شماره موتور: 3876220 ، تعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 6، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت: 5 نفر. وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق (بدنه): سپر جلو و عقب خوردگی دارد، راهنما جلو چپ شکسته، زه درب جلو جدا شده، درب موتور ترکیدگی رنگ دارد، گلگیر جلو راست رنگ شدگی دارد، گلگیر عقب راست سوختگی دارد، خطرهای عقب طرفین شکسته، گلگیر عقب چپ رنگ شده، لاستیکها بدون باد و فرسوده است، شیشه ها سالم است. وضعیت فنی: موتور خاموش، گیربکس و دیفرانسیل نامشخص، (در زمان توقیف با جرثقیل به پارکینگ انتقال شده) با توجه به وضعیت موجود و در صورت سالم بودن فنی وسیله ارزش پایه جهت مزایده مبلغ 700/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان اعلام میگردد. با داشتن بیمه شخص ثالث (در صورت عدم ارائه بیمه شخص ثالث به ازای بیمه و جریمه احتمالی از مبلغ فوق کسر میگردد) ارزش پایه خودرو به میزان 700000000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان برآورد می گردد. مزایده در تاریخ روز 1/11/1401 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند .

اطلاعات بیشتر

مهلت

700/000/000