یک دستگاه خودرو سواری استیشن و یک خط همراه اول

200000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982920401312
شماره آگهی:
140191460000527741
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

در پرونده اجرائی کلاسه 980682 به موجب اجرائیه کلاسه 971322 له خانم احترام پیمان دوست علیه آقای نوید و وحید سعادتی گل خطمی صادره از شعبه چهارم دادگاه خانواده پاکدشت که طی آن محکوم علیه ، محکوم به پرداخت مهریه محکوم لها هرکدام به میزان سهم الارث خود از 50 عدد سکه که یک هشتم سهم خواهان است الباقی بین خواندگان وحید و نوید سعادتی گل خطمی به طور مساوی از ماترک مورث خود در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 59/250/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 87/500/000 ريال بابت نیم عشر دولتی اعلام گردیده است . لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه خودرو سواری استیشن و یک خط همراه اول توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد

نظریه کارشناس :

1- یک دستگاه خودروی سواری استیشن به شماره انتظامی 465 ج 83 ایران 99 مدل 1983 رنگ شیری به شماره شاسی 009106 نوع سوخت بنزینی ، وضعیت ظاهری اطاق بدنه اطراف دارای خوردگی موتور نیاز به تعمیر دارد تایرها فرسوده ، اتاق نیاز به صافکاری دارد به طور کل خودرو نیاز به بازسازی دارد و قیمت پایه کارشناسی دویست میلیون ریال معادل 20/000/000 تومان تمام تعیین گردید.

2- خط همراه اول به شماره 09121059312 به مبلغ هشتصدو پنجاه میلیون ریال معادل 85/000/000 تومان به عنوان قیمت پایه مزایده برآورد و ارزیابی گردید .

نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده به 

مورخ 1401/10/26 روز دوشنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد .

طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26