یک دستگاه خودرو سمند

1450000000

توضیحات

9809980000401431

140068460000493230
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9900655  له آقای صادق حاجی موسائی با وکالت خانم زینب خواجه ثانی علیه آقای مجید آهون بر ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ3/907/500/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ195/375/000ریال در حق صندوق دولت ، به همین منظور خودرو به شماره انتظامی 843ق86 ایران 99 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است. اتومبیل به شماره انتظامی 843ق86 ایران 99 ، نوع: سواری  سیستم: سمند تیپ:  lx xu7، مدل: 1394 ، رنگ: نوک مدادی، شماره موتور: 124K0784860 ، شماره شاسی:  NAAC91CE3FFO51166، خودرو در تاریخ 99/11/25 در پارکینگ متوقف گردیده و در فضای باز و جای نامناسب نگهداری شده است سویچ وسیله در دسترس نبود. گلگیر عقب سمت چپ رنگ شدگی دارد، درب و گلگیر عقب سمت راست در اثر اصابت جسم نرم فرو رفتگی پیدا کرده است، لاستیک حدود 40% کارائی دارد از اعتبار بیمه و سابقه خلافی وسیله اطلاعی در دست نیست. در بررسی روی وضعیت خودرو، برداشت اینکه با توجه به مدل آن وسیله استهلاک متعارف دارد . بمنظور راه ندازی خودرو علاوه بر نیاز به رفع نواقص هزینه پارکینگ هم به عهده خریدار می باشد. در خصوص ارزش این اتومبیل بررسی به عمل آمده با در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار و وضعیت اعلام شده بالد قیمت پایه این خودرو بمنظور فروش از طریق مزایده مبلغ 1/450/000/000 ریال معادل یکصدو چهل و پنج میلیون تومان برآورد می گردد. مزایده در تاریخ روز1400/10/26 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                          مدیر شعبه چهارم اجرای احکام عدالت-فعله گری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/26 از ساعت 10 الی 11