یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس به رنگ مشکی

470000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987841100698
شماره آگهی:
140191460000519067
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت دوم (اموال منقول)

نظر به اینکه در پرونده اجرائی کلاسه 0001782/ج مدنی و به موجب دادنامه قطعی شماره 140091390006543162 – 1401/6/2 اصداری ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، محکوم علیه آقای همت حسینی فرزند علی مروت محکوم گردیده به به پرداخت مبلغ 1012500000 ریال بابت افت قیمت خودرو به انضمام پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به مبلغ 33537500 ریال و مبلغ 3000000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له خانم پگاه شایگان فرزند حسین و همچنین پرداخت مبلغ 50625000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و محکوم له جهت استیفای محکوم به خودوری محکوم علیه ( یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی 21 ایران 843 س 13 مدل 1383 به رنگ مشکی که به شرح زیر توسط کارشناس کارشناسی شده : بدنه دارای خوردگی و رنگ میباشد ، موتور سالم ، گیربکس سالم ، دیفرانسیل سالم و در حد مدل ، تایرها 60 درصد ، گلگیر عقب راست ، درب عقب راست، گلگیر جلو راست ، گلگیر عقب چپ ، درب عقب چپ دارای خوردگی است . سپر جلو ، چراغ عقب راست ، آینه بغل شکسته است . ) که در مجموع به میزان 470000000 ریال ارزیابی و تعییت قیمت شده است و از اعتراض مصون مانده است و مقرر گردید خودوری موصوف برای روزدوشنبه 1401/11/03 راس ساعت 9:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد،ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از موضوع مورد مزایده بازدید نمایند. 

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین – زاهدیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/03