یک دستگاه خودروی سواری رانا تی یو 5 مدل 92رنگ نقره ای

1520000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002343978
شماره آگهی:
140168460000599036
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مرحله اول اموال منقول پرونده کلاسه 0104199/ ج

به موجب پرونده اجرایی کلاسه0104199/ج محکوم علیه آقای امیر گیو یگانه فرزند اسداله محکوم است به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای مجید فیروز خانی -که حسب تقاضای محکوم له خودروی ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 1/520/000/000ریال ارزیابی گردیده است.

یک دستگاه خودروی سواری رانا تی یو 5 مدل 92شماره موتور 013246وشاسی 0016076 رنگ نقره ای به شماره انتظامی 132م24ایران88 که

کارشناس قیمت پایه مزایده خودروی موصوف را به مبلغ1/520/000/000ریال تعیین نموده است.

مقرر گردید خودروی مذکور در تاریخ1401/11/17از ساعت13/30الی14درنشانی- تهران اول خیابان کریمخان مجتمع قضایی شهید مدنی طبقه اول اجرای احکام شعبه32 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده خودروی مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد.

دادورزشعبه32اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی-علی صفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17