یک دستگاه خودروپراید111 برنگ سفید مدل1389

900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980200100780
شماره آگهی:
140168460000562036
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

مزایده یک دستگاه خودروپراید111 بشماره شهربانی ایران 10 -332 ی27 متعلق به آقای حامدصالک پور

 پیروآگهی به شماره 140168460000548030 مورخه 1401/10/05 ضمن اصلاح آگهی مزایده دستورفرمایید مجددا آگهی گردد.درخصوص پرونده اجرایی به شماره كلاسه 980109ث.ج نظر به محکومیت محکوم علیه آقای حامد صالک پور فرزند محمد به پرداخت تعداد 241عدد تمام سکه بهارآزادی به ارزش واقعی درحق محکوم لها خانم بهاره مولایی سرلک چیوائی فرزند محمودبا وکالت آقای سید مرتضی حسینی و ضرورت پرداخت هزینه اجرا درحق دولت لذاحسب درخواست محكوم له خودرو فوق الذکرتوقيف وتوسط كارشناس رسمی دادگستري خودروبه شرح ذيل كارشناسي شده.

نظریه کارشناسی:خودرو بشماره شهربانی مذکوربرنگ سفید مدل1389 شماره شاستی 5430089036560 s شماره موتور3842424 /15m در زمان بازدید درب جلوراست آثاربازسازی بدون رنگ همراه با قلم گیری دارد و درب جلوراست نیز دروضعیت محدود اثارصافکاری بدون رنگ همراه باقلم گیری دارد لاستیکها درحدود 0/50درصد دارای آج می باشندشرایط داخل کابین درحدمدل می باشد خودرو فاقد رادیو پخش و فاقد طاقچه عقب راست و همچنین سویج خودرو رویت نگردید و اتومبیل بصورت خاموش مورد بازدید قرار گرفته با توجه به جمیع جهات قیمت پایه خودرو مذکور به مبلغ 900000000ریال معادل نود میلیون تومان ارزیابی شده که بابت بخشی ازمحکوم به مذکورازطریق مزايده درمورخه 1401/10/28 راس ساعت8/30 الي 9 درنشاني تهران اتوبان محلاتي نبرد جنوبي جنب آتش نشاني وشهرداري(مجتمع قضايي خانواده يك تهران)ازطریق مزايده بفروش ميرسد.مزايده حضوري ودرحضورنماينده محترم دادستان ازقيمت پايه كارشناسي شروع وهركسي بيشترين قيمت پيشنهادي رااعلام نماييد به ايشان فروخته مي گردد.ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس ازبرنده مزايده اخذ والباقي ثمن مزايده حداكثرظرف مهلت يك ماه ازتاريخ مزايده به حساب 2171299011002 نزد بانك ملي شعبه غياثي واريز وقبض مربوطه تحويل اجراي احكام گرددودرغير اينصورت مبلغ ده درصداخذ شده ازبرنده مزايده به نفع دولت ضبط مي گرددومزايده باطل ميگردد.وخودرو موردمزايده پس ازتشريفات خاصي كه توسط برنده مزايده صورت مي گيرددبنام برنده مزايده انتقال مي گيرد.كساني كه به عمليات مزايده اعتراض دارند حداقل ظرف يك هفته پس ازمزايده اعتراض خودراكتبا تحويل اين اجرا نمايند.ضمنا چنانچه كساني مايل به بازديد مي باشند ظرف پنج روزقبل از تاريخ مزايده دراين اجراحاضر تاترتيب بازديد توسط اين اجرا فراهم گردد وكليه هزينه هاي نقل وانتقال بر عهده برنده مزايده مي باشد. دادورز شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران – برزنوني تهران – اتوبان شهيد محلاتي – نبرد جنوبي – جنب آتش نشاني و شهرداري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28