یک دستگاه خودروسواری پژو206SD سفید

1700000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920008000026
شماره آگهی:
140191460000529989
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

 

آگهي برگزاري مرحله دوم مزايده اموال منقول

 

به موجب اجراييه به شماره 140191420000321547مورخ 1401/04/17محکوم له خانم طاهره اخلاق پور فرزند ولي عليه وراث امير هوشمند فرزند محمد داراي کد ملي 6479954068محکوم عليها محکوم اند به پرداخت 314عدد سکه تمام بهار آزادي بابت اصل خواسته درحق محکوم لها و نيم عشر دولتي درحق دولت گرديده است که در راستاي وصول محکوم به و هزينه اجرايي برحسب تقاضاي محکوم له یک دستگاه خودروسواری پژو206SD به شماره انتظامی ایران 21-184ج35 متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل به مبلغ 1/700/000/000 ريال ارزيابي گرديده است وبه استناد مواد 114-128 ق. ا.ا. م به مزایده گذاشته شد.مشخصات خودرو به شرح ذیل می باشد.

1- نام ونام خانوادگي صاحب خودرو : آقاي مرحوم امیر هوشمند

2- مشخصات خودرویک دستگاه خودرو سواری پژو206SD به شماره انتظامی ایران 21-184ج35 رنگ سفید روغنی ، مدل 1390 وشماره موتور 141190048111 شماره شاسی 249466 می باشد

3-وضعيت خودرو: شیشه جلو شکسته ،سپرها و بدنه برخورد جزئی دارد از سمت جلو سمت راست آثار برخوردقبلی دارد .

4-وضعیت ظاهری خودرو(اتاق برابر شرح فوق ) موتور (روشن) لاستیکها(60/) می باشد.

4-مورد مزايده ششدانگ خودرو به شماره انتظامی با مشخصات فوق الذکر می باشد ارزش آن توسط کارشناس رسمی قیمت پایه مزایده به مبلغ 1/700/000/000 ریال ارزيابي نموده است

مقررگرديد خودرو مذکور درتاريخ 1401/11/03 از ساعت 9 الي ساعت 9:30 در واحد اجراي احکام خانواده دادگستري شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه کيلومتر 25 -نسيم شهر -ميدان هفت تير -ابتداي بلوار خيرآباد – خيابان دادگستري -دادگستري شهرستان بهارستان از طريق مزايده بفروش برسد .مزايده ازقيمت پايه شروع وکسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود .به استناد ماده 129 ق. ا. ا.م ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ وخريدار بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب دادگستري 2171299029002نزد بانک ملي بنام دادگستري شهرستان بهارستان واريز نموده وقبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد .درغير اين صورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد.درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرروتائيد مزايده ،خودرو مذکور بنام خريدار منتقل خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/03