یک دستگاه خودروسواری پراید جی تی ایکس رنگ سفید

750000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920005669765
شماره آگهی:
140191460000525705
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت دوم (اموال منقول )

نظربه اینکه درپرونده اجرایی کلاسه 0100318ج مدنی وبموجب اجرائیه شماره140091420001094623-1400/12/16اصداری از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین محکوم علیه آقای سعیداردستانی رستم آباد فرزنداکبر محکوم گردیده است به پرداخت تعداد 50عددسکه تمام بهارآزادی بابت مهریه درحق محکوم لها خانم زهراخسروی فرزندعلی عمران وپرداخت هزینه اجرائی درحق صندوق دولت وباتوجه به اینکه خواهان(محکوم له) مطابق اعسار صادره ازپرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد اجرای احکام می بایست ازمحل وصول محکوم به نسبت به دریافت هزینه دادرسی وابطال آن به نفع صندوق دولت اقدام نماید،که جهت استیفای محکوم به حسب درخواست محکوم لها تعداد یک دستگاه خودروسواری پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی 394ص83-ایران38 و شماره موتور 2186647شماره شاسی s1412286638401مدل سال1386 به رنگ سفید متعلق به محکوم علیه آقای سعیداردستانی رستم آباد توقیف وطبق نظریه کارشناسی خودروی مذکور: وضعیت اتاق تصادفی است ووضعیت تودوزی مستعمل است وکمربند ایمنی دارد ومیزان آج لاستیک 20درصد است وشیشه ها سالم وشیشه جلوخسارتی است واتومبیل نیاز به صافکاری و نقاشی بدنه دارد وخرید یک عدد رینگ ولاستیک ودرصورت اخذ برگ معاینه قابلیت شماره گذاری دارد وبطورمتعارف مستعمل است؛ وجهت نبود سوئیچ اتومبیل ازموتوربازدید نشد وسمت راست کلاً تصادفی وجلوتصادفی- ودرب موتور تصادفی- رینگ ولاستیک جلوراست ندارد وتودوزی مستعمل وکیلومتر پیاپی مشخص نشد احتمالاً نزدیک به سیصدهزار کیلومتر پیمایش داشته است ، وارزش پایه کارشناسی مبلغ هفتاد وپنج میلیون تومان معادل هفتصدوپنجاه میلیون ریال برآورد و ارزیابی وتعیین قیمت ومصون ازاعتراض مانده که خودروی مذکور برای روز سه شنبه 1401/11/11 راس ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از اتومبیل مورد مزایده بازدید نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11