یک دستگاه خودروتویوتا پریوس

10000000000

توضیحات

140068920000888262

140068460000503423
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )


آگهی مزایده  خودرو

به موجب پرونده اجرایی  0002882/126ج3از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران   -داد نامه 1400406 مورخه  1400/04/19اجرائیه 1400865مورخه 1400/05/24    محکوم له ملیکا  الماسی  حشیانی فرزند ابراهیم –   محکوم علیهما آقای  عباس  قربانی سیاوشانی  فرزند   حسنعلی -خانم  عاطفه  شاپسندی فرزند  علی اکبر -موضوع  تقسیم ترکه   خودروی تویوتا پریوس سواری مدل 2017 سفیدصدفی متالیک به شماره انتظامی 464ج41ایران10به شرح کارشناسی ذیل می باشد.

مدیر محترم اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی با هنر

احتراما عطف به نامه فوق از یک دستگاه خودرو به شرح زیر بازدید و اعلام نظر میگردد

شرح    موضوع    ردیف

ایران 10  464ج41    کد – شماره انتظامی    1

تویوتا پریوس    نوع و سیستم    2

2017  سفید صدفی متالیک    مدل  و رنگ    3

  ——-    کیلومتر کارکرد    4

9659772    چهار سیلندر    شماره موتور    5

3538174    شماره شاسی    6

هیبرید (بنزین +برق)    نوع و سوخت     7

درب های جلو و عقب چپ + خوردگی گلگیر  عقب چپ تصادفی است

باطری نیاز دارد  عاج لاستیک ها حدود 60%    وضعیت اطاق و بدنه    8

سالم است در حد مدل

    وضعیت دستگاه و انتقال نیرو    9

10/000/000/000ریالمعادل  یک میلیارد تومان    قیمت پایه کارشناسی    10

نکته : فقدان بیمه نامه اتومبیل لحاظ شده است

در صورت عدم فروش به قیمت پیشنهادی فروش آن تا ده درصد زیر قیمت پیشنهادی از نظر اینجانب بلامانع است 

تاریخ مزایده 1400/11/3 ساعت 10الی 10/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/3 ساعت 10الی 10/30