یک دستگاه خمیر گیربا الکتروموتور تک فاز وهمزن دوشاخه وپاتیل به قطر90وعمق 40وتتسمه کارکرده

40000000

توضیحات

خمیر گیر با االکتروموتور تک فاز وهمزن دوشاخه وپاتیل وتسمه کارکرده

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06