یک دستگاه تراکتور

300000000

توضیحات

9409983657900249

140009460000244509
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي صادق نويدي آراني عليه آقاي علي رسوليان برزکي و مبلغ 606/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: 2دستگاه تراکتور کشاورزي (1- يک دستگاه تراکتور روماني چهار سيلندر با بيل لودري در قسمت چلو به شماره موتور 678097 و داراي فرمان هيدروليک لاستيک هاي جلو فاقد آج و لاستيکهاي عقب با آج حدود 50 درصد به ارزش کارشناسي 1/600/000/000 ريال و يکدستگاه تراکتور با شاسي فرگوسن 3 سيلندر با موتور پرکينر و آرم tm فاقد ادوات کشاورزي و لاستيک ها مستهلک به ارزش کارشناسي 1/200/000/000 ريال )و يک دستگاه تيلر چنگ چاي 10 اسب بخار به رنگ قرمز فاقد ادوات کشاورزي داراي 2 حلقه تاير مدل 2008  به ارزش کارشناسي 300/000/000 ريال واقع در پارکينگ امين  بلوار قطب راوندي توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح فوق اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/10/30  از ساعت 11 در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/10/30  از ساعت 11