یک دستگاه اپارتمان84 متری

6500000

توضیحات

شماره پرونده:
140101920000593937
شماره آگهی:
140168460000614685
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرج بشماره 0100542 مورخ 26/9/1401 محکوم علیه علی نادری محكوم است به ‌پــرداخت 856 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له زهرا تاجیک ونيز پرداخت 5درصد بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 14164فرعی از2397اصلی قطعه 2تفکیکی مفروز و مجزا شده از2846فرعی از اصلی مذکورواقع در بخش10 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان قزوین خیابان سبحانی (16متری امیری سابق) پلاک 91 طبقه اول سمت غربی و با کیفیت مساحت 84.15متر مربع (هشتادوچهارمتر وپانزده دسی متر مربع) ساختمان شامل یک طبقه همکف به صورت مغازه و دو طبقه فوقانی مجموعا چهار واحد است اسکلت فلزی نما سنگ پنجره ها فلزی و حیاط با کفسازی یو پی وی سی موزائیک و بدنه سیمان شده راه پله با سطح سنگ و بدنه گچ کاری شده است فاقد آسانسور است .آپارتمان دارای دو اتاق با سطح سرامیک شده حمام و سرویس بهداشتی با کفسازی سرامیک با بدنه کاشی شده نشیمن با سطح سرامیک شده و بدنه با پوشش کاغذ دیواری آشپزخانه باز با سطح سرامیک و بدنه کاشی شده با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی با سطح سرامیک و بدنه کاشی شده می باشد ..سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری گازی است آپارتمان دارای انشعاب برق مجزا است . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش شدانگ اپارتمان مبلغ 19.500.000.000ریال معادل یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مسکونی است که ملک موصوف متعلق به مادربزرگم می باشد .و پس از فوت ایشان نگهداری منزل به عهده اینجانب قرار گرفته است . لذا مقرر گردید دو دانگ از ششدانگ آپارتمان مذکور به مبلغ 6.500.000.000ريال در روز چهارشنبه مورخ26/11/1401ازساعت 11الی 11:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

26/11/1401