یک دستگاه اپارتمان 75 متر

38000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980013901439
شماره آگهی:
140168460000640224
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 195 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001174 له محمد دانش دوست علیه یاشار عظیمی صائین ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 5/625/407/057 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 281/270/202 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 80045/4476 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، خیابان پیروزی، سوم نیروی هوائی، فرعی 3/37 شهید مسعودیان پلاک 28 طبقه سوم واحد جنوبی می باشد. مشخصات ثبتی ملک براساس تصویر اسناد مالکیت با مشخصات ذیل(موجود در پرونده) شماره سریال ۹۸۵۱۸۰۸۲۶ تاریخ ثبت بیست و پنجم مرداد ماه یک هزاروسیصد و نودونه نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان بنام آقای محمد حسین پوری بموجب مستند مالکیت تبدیل مشاعی بند۳۰۱م.ب.ث شماره ۵۷۷۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ دفتر خانه ۶۶۱ تهران، شماره سریال ۳۱۸۷۸۷ ج ۹۹ تاریخ ثبت بیستم تیرماه یک هزار و چهارصد نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان بنام آقای میلاد حسنی بموجب مستند مالکیت انتقال قطعی ۶۰۸۱۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دفترخانه ۶۶۱ تهران ملک مورد تعرفه عبارتست از عرصه و عیان آپارتمان وضعیت خاص (طلق به شماره ۸۰۰۴۵ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی قطعه چهار تفکیکی مفروز ومجزی شده از ۶۵۹۹ فرعی از اصلی مذکور بخش ۷ حوزه ثبت ملک پیروزی تهران به مساحت (۷۵/۲۸) هفتادو پنج متر و بیست و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه سه که مقدار سه متر مربع آن بالکن است بانضمام انباری قطعه ۲ تفکیکی به مساحت (۸/۶۱) هشت متروشصت و یک دسیمتر مربع واقع در طبقه زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشتركات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن با حدود و مشخصات مندرج در آن. براساس نامه ۱۴۰۱۶۸۵۶۰۱۰۴۳۰۲۴۰۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ حوزه ثبت ملک پیروزی تهران به شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران با موضوع بازداشت دائم موجود در پرونده “بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱۶۸۹۹۰۰۲۹۸۶۰۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۸۰۰۴۵ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش7 واقع در طبقه سه به مساحت (۷۵/۲۸) هفتادو پنج متروبیست و هشت دسیمتر مربع باشماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۱۰۵۸۰۱۰۴۳۰۰۲۱۶۷ مالک آقای محمد حسین پوری شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۳۵۶۸ نام پدر ابوالقاسم مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۱۸۰۸۲۶ سری ه سال ۹۸ با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۱۰۵۸۰۱۰۴۳۰۰۲۱۶۷ مالک آقای میلاد حسنی شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۸۲۰۶نام پدر غلام مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۳۱۸۷۸۷ سری ج سال ۹۹ در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده .است موقعیت ملک متعاقبا در نقشه کاداستر مشخص خواهد شد.مشخصات ظاهری ملک ملک مورد تعرفه بصورت یک واحد آپارتمانی مسکونی در سمت جنوبی طبقه سوم یک ساختمان مسکونی شش واحدی مشتمل برسه طبقه دو واحدی در طبقات اول الى سوم بانضمام طبقات زیرزمین و همکف شامل انباریها و تاسیسات و پارکینگ با نمای سنگ اسکلت، فلزی فاقد آسانسور وقدمت ساخت تقریبی سی سال و در سطح عرصه (۲۸۵)دویست و هشتادوپنج متر مربع طبق اسناد تک برگ قرار دارد. عرصه ملک بصورت جنوبی با برنه مترونیم و مشرف به گذر شمالی مجاور خیابان ۳/۳۷ شهید مسعودیان میباشد. داخل واحد مشتمل است بر هال پذیرایی و دواتاق خواب باکف سرامیکیک اتاق خواب باکف موزائیک و دیوارهای اندود گچ ورنگ آشپزخانه بسته با کف سرامیک و دیوارهای کاشیکاری شده و دارای کابینت، سرویس بهداشتی ایرانی و حمام مجزا با کف سرامیک و دیوارهای کاشیکاری شده سیستم سرمایش واحد کولرآبی و سیستم گرمایش شوفاژ رادیاتور از طریق موتورخانه مرکزی بوده و دارای انشعابات آب و گاز شهری مشترک و برق مستقل میباشد. بنا به اظهار ملک در یداختیار مالکین قرار دارد. نظریه کارشناسی با عنایت به جميع جهات وکلیه موارد مندرج در گزارش ارزش ششدانگ ملک فارغ از هرگونه دیون و تعهدات به هریک از سازمانها، ارگانها ، شهرداری بانکها و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه خلافی و… مبلغ38/000/000/000 ریال معادل سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان، برآوردو اعلام می گردد. مقرر است میزان 15544 سهم از صدهزار سهم از شش دانگ ملک مذکور به قیمت 5/906/677/259ریال از طریق مزایده در تاریخ روز 1401/12/07 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار می گردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/07