یک دستگاه اپارتمان 60/23 متر

5000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980231400219
شماره آگهی:
140168460000572655
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در خصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 981589 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی تهران فی مابین محکوم له اکبر کریمیان و محکوم علیه حمیدرضا شباهنگ به موجب اجرائیه به شماره 3432-94 و 494-94 محکوم علیه محکوم است به اخذ پایان کار و ایفای تعهدات قرارداد و پیمانکاری ساخت مورخ 91/7/11 و قرارداد 89/10/06 به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و اخذ اسناد تک برگی و احدهای احداثی سهمی محکوم له و الزام به فک رهن در طبقه دوم و سوم با حفظ حقوق مرتهن و پرداخت هزینه دادرسی به مآخذ محکوم به و ق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر درحق صندوق دولت که با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده محکوم له مبادرت به فک رهن و هزینه های مرتبط به مبلغ 3/664/442/908 ریال اقدام و با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و اعمال ماده مذکور مبادرت به توقیف دو دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 256 /3687 به نام محکوم علیه را نموده و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است

مورد کارشناسی یک دستگاه اپارتمان 60/23 متر مربع واقع در ط 4 احداثی دریک ساختمان 4 طبقه به انضمام همکف جمعا 5 طبقه و 4 واحد مسکونی با نمای سنگ گرانیت و شامل سالن پذیرایی دو اتاق خواب اشپزخانه اپن و کف سرامیک سرویس بهداشتی و حمام سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش پکیج و فاقد پارکینگ و دارای اسانسور و انشعابات شهری و باقدمت ساخت دحددا بالای 15 سا ل ساخت بود

ارزش دو دانگ پانصد میلیون تومان براورد میشود

فلذا قیمت پایه کارشناسی مبلغ 5/000/000/000 ریغلارزیابی و مقرر شد در روز یک شنبه مورخ 1401/11/2 از ساعت8/30 الی 8/50 در در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/2